دانلود word همبستگي بين شاخص توده بدني، تصوير ذهني از جسم خود و افسردگي در زنان مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان حضرت علي (ع) شهر کرج (سال 1388)

لینک دانلود

 دانلود word همبستگي بين شاخص توده بدني، تصوير ذهني از جسم خود و افسردگي در زنان مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان حضرت علي (ع) شهر کرج (سال 1388) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word همبستگي بين شاخص توده بدني، تصوير ذهني از جسم خود و افسردگي در زنان مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان حضرت علي (ع) شهر کرج (سال 1388)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word همبستگي بين شاخص توده بدني، تصوير ذهني از جسم خود و افسردگي در زنان مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان حضرت علي (ع) شهر کرج (سال 1388)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word همبستگي بين شاخص توده بدني، تصوير ذهني از جسم خود و افسردگي در زنان مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان حضرت علي (ع) شهر کرج (سال 1388) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت هاي نوين

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: چاقی یک نگرانی بزرگ سلامتی است که در زنان شایع است. چاقی و اضافه وزن، بر سلامت جسمی و روانی اثر منفی می گذارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی بین شاخص توده بدنی، تصویر ذهنی از جسم خود و افسردگی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان حضرت علی (ع) شهر کرج انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی - همبستگی، 200 زن مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان حضرت علی (ع) شهر کرج در سال 1388 به روش نمونه گیری آسان انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات لازم با استفاده از فرم مشخصات فردی، پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد بدن خود، پرسشنامه شکل بدن، مقیاس افسردگی مربوط به مرکز مطالعات جمعیت شناختی جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آمار توصیفی، آزمون تی، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین شاخص توده بدنی 25.6±3.8، میانگین نمره تصویر ذهنی از خود 118.2±12.5، نارضایتی از بدن 72.9±33.1 و افسردگی 17.6±11.6 محاسبه گردید. %45.5 از زنان اضافه وزن داشتند؛ تصویر ذهنی از خود در %32.5 در حد متوسط، نارضایتی از بدن در %29 خفیف و افسردگی در %31.5 خفیف تا متوسط بود. شاخص توده بدنی همبستگی منفی معنی داری با نمره تصویر ذهنی از خود (P=0.002) و همبستگی مثبت معنی داری با نارضایتی از بدن (P<0.001) و نمره افسردگی (P=0.002) داشت. نمره افسردگی همبستگی منفی معنی داری با تصویر ذهنی از خود (P=0.038) و همبستگی مثبت معنی داری با نارضایتی از بدن (P=0.002) نشان داد.نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از این تحقیق، اضافه وزن و چاقی در زنان، منجر به تصویر ذهنی منفی از خود و افزایش نارضایتی از بدن و افسردگی می شود.
كلید واژه: شاخص اندام های بدن، اندازه ها و وزن های بدن، تصویر ذهنی از بدن، افسردگی، زنان

توضیحات بیشتر