دانلود word تاثير آموزش رفتارهاي ارتقاءدهنده سلامت بر ميزان آگاهي سالمندان مقيم آسايشگاه هاي سالمندي تهران (سال 1388)

لینک دانلود

دانلود word تاثير آموزش رفتارهاي ارتقاءدهنده سلامت بر ميزان آگاهي سالمندان مقيم آسايشگاه هاي سالمندي تهران (سال 1388) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير آموزش رفتارهاي ارتقاءدهنده سلامت بر ميزان آگاهي سالمندان مقيم آسايشگاه هاي سالمندي تهران (سال 1388) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير آموزش رفتارهاي ارتقاءدهنده سلامت بر ميزان آگاهي سالمندان مقيم آسايشگاه هاي سالمندي تهران (سال 1388)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير آموزش رفتارهاي ارتقاءدهنده سلامت بر ميزان آگاهي سالمندان مقيم آسايشگاه هاي سالمندي تهران (سال 1388) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: به منظور به حداکثر رساندن و در سطح ایده آل نگه داشتن عملکرد سالمندان، رفتارهای ارتقاءدهنده سلامتی و آگاهی از آنها نقش مهمی بر عهده دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، بر آگاهی سالمندان مقیم آسایشگاه های سالمندی تهران انجام شد.روش تحقیق: پ‍ژوهش حاضر به صورت مداخله نیمه تجربی بر روی 87 نفر از سالمندان مقیم آسایشگاه های سالمندی تهران که به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پ‍ژوهشگر ساخته، مشتمل بر 62 سوال (8 سوال مربوط به اطلاعات فردی و 54 سوال مربوط به آگاهی در شش حیطه شامل: احساس مسوولیت در قبال سلامت فردی، فعالیت بدنی، عادات غذایی، توجه به رشد معنوی، ارتباطات بین فردی و مدیریت تنش) بود که قبل از آموزش و دو هفته بعد از آخرین جلسه آموزشی، در هر آسایشگاه به روش مصاحبه تکمیل گردید. آموزش به صورت گروهی (دو جلسه 45 دقیقه ای، در دو روز متوالی، به روش سخنرانی - پرسش و پاسخ، با استفاده از کتابچه آموزشی همراه با تصاویر) ارائه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 15) و آزمون های آماری تی زوجی، ویلکاکسون، و شاخص های میانگین و انحراف معیار در سطح معنی داری P<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میانگین نمرات آگاهی در کل و در کلیه حیطه ها، بعد از آموزش نسبت به قبل از آموزش، افزایش قابل ملاحظه ای داشت، به طوری که نمره کل آگاهی، پس از آموزش نسبت به قبل، از 9.1±62.5 به 8.6±85.8 افزایش یافت (0.001>P).نتیجه گیری: می توان اذعان داشت که آموزش رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت، بر میزان آگاهی سالمندان مقیم آسایشگاه های سالمندی موثر است.
كلید واژه: آگاهی، آموزش، رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، سالمندان

توضیحات بیشتر