دانلود word فراواني نسبي اختلالات عملکرد جنسي و برخي از عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان ساري (1385)

لینک دانلود

 دانلود word فراواني نسبي اختلالات عملکرد جنسي و برخي از عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان ساري (1385) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word فراواني نسبي اختلالات عملکرد جنسي و برخي از عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان ساري (1385)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word فراواني نسبي اختلالات عملکرد جنسي و برخي از عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان ساري (1385)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word فراواني نسبي اختلالات عملکرد جنسي و برخي از عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان ساري (1385) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: اختلال عملکرد جنسی در زنان شایع و دارای اتیولوژی متعددی است که بر سلامت جسمی و روانی، اعتماد به نفس و کیفیت زندگی تاثیر می گذارد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی اختلال عملکرد جنسی و برخی عوامل باروری مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری سال 1385 انجام گرفت.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متاهل 53-16 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری سال 1385 بود. از میان مراجعه کنندگان تعداد 899 خانم به صورت نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و اطلاعات با روش مصاحبه و ابزار پرسشنامه که شامل پرسشنامه FSFI (Female Sexual Function Index) و عوامل مرتبط بوده استخراج گردید. تجزیه و تحلیل آماری از طریق آزمون کای دو و تی مستقل انجام شد.یافته ها: پژوهش حاضر نشان داد که 45.2 درصد از زنان دارای اختلال عملکرد جنسی بودند بر حسب هر یک از حیطه ها به ترتیب اختلال درد جنسی 47.3 درصد، اختلال ارگاسم 42.7 درصد، اختلال لوبریکاسیون 39.8 درصد، اختلال میل جنسی 39.6 درصد و اختلال تحریک 35.5 درصد بوده است. در این پژوهش اختلال عملکرد جنسی با سن اولین قاعدگی و ترس از حاملگی ارتباط معنی داری داشته است و با تعداد حاملگی، فاصله بین دو قاعدگی، طول مدت خونریزی قاعدگی و روش پیشگیری از بارداری ارتباط معنی داری نداشته است.استنتاج: طبق یافته های پژوهش، فراوانی اختلال عملکرد جنسی در جامعه نسبتا بالا است پیشنهاد می شود مراکز مشاوره و آموزش مسائل جنسی در مراکز بهداشتی ایجاد گردد.
كلید واژه: اختلالات فعالیت جنسی زنان، درد جنسی، عوامل مرتبط

توضیحات بیشتر