دانلود word تاثير آموزش بر دانش تغذيه اي و مراحل تغيير مصرف ميوه و سبزيجات در سالمندان: مبتني بر الگوي مراحل تغيير

لینک دانلود

 دانلود word تاثير آموزش بر دانش تغذيه اي و مراحل تغيير مصرف ميوه و سبزيجات در سالمندان: مبتني بر الگوي مراحل تغيير دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير آموزش بر دانش تغذيه اي و مراحل تغيير مصرف ميوه و سبزيجات در سالمندان: مبتني بر الگوي مراحل تغيير  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير آموزش بر دانش تغذيه اي و مراحل تغيير مصرف ميوه و سبزيجات در سالمندان: مبتني بر الگوي مراحل تغيير،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير آموزش بر دانش تغذيه اي و مراحل تغيير مصرف ميوه و سبزيجات در سالمندان: مبتني بر الگوي مراحل تغيير :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :14

سابقه و هدف: اجرای برنامه های آموزشی برای ارتقاء دانش سالمندان در زمینه تغذیه مناسب و اصلاح الگوی مصرف غذای آن ها ضروری است. الگوی مراحل تغییر، یکی از روش های شناسایی و تغییر رژیم غذایی است. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش بر مراحل تغییر مصرف میوه و سبزیجات و دانش تغذیه ای سالمندان شهرستان گیلان غرب در سال 1389 انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه نیمه تجربی حاضر، با مشارکت 150 نفر سالمند 60 سال و بالاتر انجام شد. افراد به روش نمونه گیری منظم انتخاب و به تعداد مساوی در دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه بود: 1- پرسشنامه دانش تغذیه ای و 2- پرسشنامه مراحل تغییر مصرف میوه و سبزیجات. پس از انجام پیش آزمون، افراد بر اساس مراحل تغییر در 5 گروه تقسیم شدند و مداخله آموزشی به روش های بحث گروهی و سخنرانی با استفاده از پمفلت و پوستر برای گروه های مختلف (دو جلسه برای مراحل پیش تفکر، تفکر و آمادگی و یک جلسه برای مراحل عمل و نگهداشت) در مراکز بهداشتی درمانی انجام شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS 17و با استفاده از شاخص های مرکزی، آزمون های تی زوج و مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و مربع کای تحلیل شدند.یافته ها: میانگین سن افراد در گروه آزمون 65.2±4.12 و در گروه شاهد 65.4±3.91 بود که اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. قبل از مداخله آموزشی، بین متغیرهای جمعیت شناختی، نمره دانش و مراحل تغییر مصرف میوه و سبزیجات در دو گروه مداخله و شاهد اختلاف معنی داری وجود نداشت. میانگین نمره دانش در گروه آزمون پس از مداخله آموزشی (از 7.83±2.4 به 10.4±2.34) افزایش نشان داد (p<0.001). مراحل تغییر مصرف میوه و سبزیجات نیز افزایش داشت و در مقایسه با قبل از مداخله، به سوی مراحل انگیزشی (آمادگی) و فعال تر (عمل) سوق داده شد.استنتاج: بر اساس نتایج پژوهش حاضر اجرای برنامه آموزشی بر اساس الگوی مراحل تغییر، تاثیر مثبتی در ارتقاء آگاهی تغذیه ای و مراحل تغییر مصرف میوه و سبزیجات داشته است. از آن جا که سلامت سالمندان از اولویت های بهداشتی جامعه است، طراحی و اجرای چنین برنامه آموزشی جهت ارتقاء رفتارهای تغذیه ای این قشر ضروری می باشد.
كلید واژه: الگوی مراحل تغییر، آموزش تغذیه، سالمندان

توضیحات بیشتر