دانلود word تاثير يک دوره تمرينات يوگا بر فشارخون، سطح انسولين پلاسما و قندخون بيماران مبتلا به ديابت نوع II

لینک دانلود

 دانلود word تاثير يک دوره تمرينات يوگا بر فشارخون، سطح انسولين پلاسما و قندخون بيماران مبتلا به ديابت نوع II دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير يک دوره تمرينات يوگا بر فشارخون، سطح انسولين پلاسما و قندخون بيماران مبتلا به ديابت نوع II  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير يک دوره تمرينات يوگا بر فشارخون، سطح انسولين پلاسما و قندخون بيماران مبتلا به ديابت نوع II،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير يک دوره تمرينات يوگا بر فشارخون، سطح انسولين پلاسما و قندخون بيماران مبتلا به ديابت نوع II :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جنتاشاپير

تعداد صفحات :13

زمینه: هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تاثیر 12 هفته تمرینات منتخب یوگا بر روی فاکتورهای فیزیولوژیک منتخب، قندخون و سطح انسولین پلاسما در بیماران مبتلا به دیابت نوع II می باشد.روش: در این تحقیق نیمه تجربی، از بین زنان مبتلا به دیابت نوع II شهرستان اصفهان تعداد 26 زن مبتلا به دیابت نوع II با دامنه سنی (45-60 سال) و وزن (60-91 کیلوگرم) به صورت داوطلبانه و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (N=16) و گروه کنترل (N=10) گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت 12 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 75 دقیقه تمرینات منتخب یوگا را انجام دادند؛ در حالی که گروه کنترل برنامه ورزشی خاصی نداشتند. در این تحقیق، متغیرهای مورد بررسی شامل قندخون، سطح انسولین پلاسما، فشارخون سیستول و همچنین وزن و BMI قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (t-test تفاضل میانگین های گروه های مستقل) استفاده گردید. سطح معناداری برای همه آزمون ها (p<0.05) در نظر گرفته شد.نتایج: نتایج تحقیق بیانگر تفاوت معناداری بین میانگین قندخون، سطح انسولین پلاسما و فشارخون سیستول گروه های آزمایش و کنترل بود؛ در حالی که این تفاوت در متغیرهای وزن و BMI گروه های تجربی و کنترل معنادار نبود (p<0.05).نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که یک دوره تمرینات منتخب یوگا باعث بهبود معنادار میزان قندخون بیماران مبتلا به دیابت نوع II می گردد.
كلید واژه: دیابت نوع II، عوامل فیزیولوژیکی منتخب، تمرینات یوگا، قندخون

توضیحات بیشتر