دانلود word تحمل تنش كمبود آب در گوجه فرنگي در همزيستي با قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار

لینک دانلود

 دانلود word تحمل تنش كمبود آب در گوجه فرنگي در همزيستي با قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تحمل تنش كمبود آب در گوجه فرنگي در همزيستي با قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تحمل تنش كمبود آب در گوجه فرنگي در همزيستي با قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تحمل تنش كمبود آب در گوجه فرنگي در همزيستي با قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)

تعداد صفحات :21

خشك سالی و كمبود بارندگی در سال های اخیر یكی از مشكلات در حال افزایش در بسیاری از كشورهای جهان بوده كه تولید محصولات كشاورزی را محدود ساخته است. یكی از راه کارهای مناسب در کشاورزی پایدار برای مقابله با تنش خشكی، برقراری رابطه همزیستی گیاهان با قارچ های میكوریزی می باشد. بدین منظور آزمایش گلخانه ای با گیاه گوجه فرنگی (رقم بهتا) و با دو گونه قارچ میكوریز شامل: Glomus intraradices (Gi) و Glomus etunicatum (Ge) در یك خاك استریل و به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار انجام شد. پس از استقرار گیاهان، سه محدوده رطوبت خاك شامل:0.9 FC-FC ، 0.7 FC-0.8 FC و 0.55- FC-0.65 FC به گلدان ها اعمال گردید. نتایج نشان داد که با كاهش رطوبت خاك، درصد كلنیزاسیون میكوریزی هر دو گونه قارچ كاهش یافت. تلقیح گیاه با Gi و Ge وزن خشك بخش هوایی را به ترتیب 14.5 و 16.2 درصد نسبت به شاهد افزایش داد و با كاهش رطوبت خاك وزن خشك بخش هوایی كاهش یافت. صرفنظر از سطح رطوبت خاك، قارچ های میكوریزی محتوای نسبی آب برگ (RWC)، پتانسیل آب برگ (LWP) و هدایت روزنه ای (gs) را به طور معنی داری (P<0.01)افزایش دادند و با كاهش رطوبت خاك میزان هر سه متغیر كاهش یافت. گیاهان میكوریزی در هر سه سطح رطوبتی دارای غلظت فسفر بیشتری در بخش هوایی نسبت به گیاهان شاهد بودند. تنها قارچ Ge به طور معنی داری پتاسیم بخش هوایی را افزایش داد. صرفنظر از گونه های قارچی، با كاهش رطوبت خاك، غلظت فسفر و پتاسیم در بخش هوایی كاهش یافت. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق چنین استنباط می شود که قارچ های میكوریز آربوسكولار در افزایش رشد گوجه فرنگی و جذب عناصر غذایی در شرایط تنش كمبود آب نقش موثری دارند.
كلید واژه: پتانسیل آب برگ، تنش كمبود آب، قارچ های میكوریز آربوسكولار، گوجه فرنگی، مقدار نسبی آب برگ، هدایت روزنه ای

توضیحات بیشتر