دانلود word نقش عوامل روانشناختي، فيزيولوژيک و ويژگي هاي جمعيت شناختي و باليني در بهبود پس از جراحي باي پس عروق کرونر

لینک دانلود

 دانلود word نقش عوامل روانشناختي، فيزيولوژيک و ويژگي هاي جمعيت شناختي و باليني در بهبود پس از جراحي باي پس عروق کرونر دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word نقش عوامل روانشناختي، فيزيولوژيک و ويژگي هاي جمعيت شناختي و باليني در بهبود پس از جراحي باي پس عروق کرونر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word نقش عوامل روانشناختي، فيزيولوژيک و ويژگي هاي جمعيت شناختي و باليني در بهبود پس از جراحي باي پس عروق کرونر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word نقش عوامل روانشناختي، فيزيولوژيک و ويژگي هاي جمعيت شناختي و باليني در بهبود پس از جراحي باي پس عروق کرونر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :18

مقدمه: بهبود پس از جراحی بای پس عروق کرونر فرایندی چندعاملی است و برای زندگی پس از جراحی بیماران اهمیت فوق العاده ای دارد. با وجود اهمیت عوامل روانشناختی، فیزیولوژی و ویژگی های جمعیت شناختی و بالینی در بهبود پس از جراحی بای پس عروق کرونر، این عوامل به طور یکپارچه و در تعامل باهم در ایران بررسی نشده اند.هدف: بررسی نقش پیش بین عوامل روانشناختی، فیزیولوژی و ویژگی های جمعیت شناختی و بالینی در بهبود پس از جراحی بای پس عروق كرونر.مواد و روش ها: در یک طرح زمینه یابی مقطعی گذشته نگر، تعداد 292 بیمار 2 ماه پس از جراحی بای پس عروق کرونر به شیوه نمونه گیری در دسترس در کلینیک بازتوانی مرکز قلب تهران انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و بالینی، مقیاس شخصیت نوع D، مقیاس چند بعدی مكان كنترل سلامت-فرم A، و مقیاس های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) جمع آوری شد و به کمک آزمون های آماری کای اسکوئر، t و رگرسیون لوجستیک دو مقوله ای به روش ورود همگام تحلیل شد.نتایج: متغیرهای سیگار، BMI، رژیم غذایی، شخصیت نوع D، سابقه فشارخون، آنژین، سن، مدت بیماری، افسردگی، مکان کنترل درونی و مکان کنترل بیرونی قادر بودند به طور معناداری معنی داری بیماران بهبود یافته را از بیماران بهبود نایافته تفکیک نمایند (0.001>P). جنسیت قادر نبود به طور معنی دار دو گروه را از هم تفکیک نماید (0.05<P). طبق تببین مدل کامل رگرسیون، 92.5% موارد بدرستی طبقه بندی شدند.نتیجه گیری: عوامل روانشناختی، فیزیولوژیکی و ویژگی های جمعیت شناختی و بالینی در کنار هم در بهبود بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر اهمیت دارند. توجه به این عوامل در تدوین و اجرای برنامه های ارتقای بهبود پس از جراحی بای پس عروق کرونر اهمیت دارد.
كلید واژه: بای پس عروق کرونر-جراحی، مراقبت های پس از عمل جراحی

توضیحات بیشتر