دانلود word رابطه هوش معنوي و تعهد سازماني در مديران پرستاري بيمارستان هاي نظامي

لینک دانلود

 دانلود word رابطه هوش معنوي و تعهد سازماني در مديران پرستاري بيمارستان هاي نظامي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word رابطه هوش معنوي و تعهد سازماني در مديران پرستاري بيمارستان هاي نظامي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word رابطه هوش معنوي و تعهد سازماني در مديران پرستاري بيمارستان هاي نظامي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word رابطه هوش معنوي و تعهد سازماني در مديران پرستاري بيمارستان هاي نظامي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي نظامي

تعداد صفحات :13

مقدمه: امروزه سازمان های موفق دارای کارکنان توانمند و متعهد هستند و بطور مرتب سیستم ها و فرآیندهای کاری را بهبود می بخشند. با تغییر و تحولات گسترده در حوزه اقتصاد، سلامت و مدیریت، پارادایم های جدیدی از قبیل خودکنترلی، همکاری و مشارکت، یکپارچگی زندگی کاری و معنوی در سازمان ها مطرح گردیده است. موضوع تعهد سازمانی و معنویت در سازمان مهم می باشد .لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین هوش معنوی و تعهد سازمانی مدیران پرستاری انجام گردیده است.روش: این پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی در سال های 90- 1389 انجام شد. جامعه مورد مطالعه 5 بیمارستان نظامی شهر تهران که بطور تصادفی انتخاب و تعداد 133 نفر از کلیه مدیران پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستان بخش های درمانی بیمارستانها،به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه 3 قسمتی حاوی مشخصات فردی، هوش معنوی و تعهد سازمانی بود. کلیه داده ها در نرم افزار spss 16 با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی (میانگین، انحراف معیار و آزمون مجذور کای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که 82.7 درصد از مدیران پرستاری از هوش معنوی بالا و 96.2 درصد از تعهد سازمانی متوسطی برخوردار بودند. آزمون همبستگی بین ابعاد هوش معنوی (تجارب معنوی و بخشش) و تعهد سازمانی ارتباط معنی داری را نشان داد.(P<0.05) بحث: در پرستاری تجربه معنویت مدیران باعث ایجاد یک فضای مراقبت معنوی برای بیماران خواهد شد، لذا پیشنهاد می شود که مدیران به تقویت جنبه های معنویت در محیط کار توجه بیشتری نمایند.
كلید واژه: معنویت، هوش معنوی، تعهد سازمانی، مدیران پرستار

توضیحات بیشتر