دانلود word ساختار عاملي پرسشنامه فرسودگي تحصيلي با استفاده از تحليل عاملي تاييدي در دانش آموزان متوسطه

لینک دانلود

دانلود word ساختار عاملي پرسشنامه فرسودگي تحصيلي با استفاده از تحليل عاملي تاييدي در دانش آموزان متوسطه دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ساختار عاملي پرسشنامه فرسودگي تحصيلي با استفاده از تحليل عاملي تاييدي در دانش آموزان متوسطه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ساختار عاملي پرسشنامه فرسودگي تحصيلي با استفاده از تحليل عاملي تاييدي در دانش آموزان متوسطه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ساختار عاملي پرسشنامه فرسودگي تحصيلي با استفاده از تحليل عاملي تاييدي در دانش آموزان متوسطه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اندازه گيري تربيتي

تعداد صفحات :24

زمینه: فرسودگی تحصیلی توسط دانش آموزان و دانشجویان به صورت خستگی مزمن ناشی از کار بیش از اندازه در فعالیت های درسی، نگرش بدبینانه و بی تفاوتی نسبت به کارهای مدرسه و احساس شایستگی پایین و فقدان احساس موفقیت در تکالیف تحصیلی بروز داده می شود.هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه (SBI) با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تاییدی به اجرا درآمد.روش: این پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی است. نمونه تحقیق شامل 520 نفر از دانش آموزان اول متوسطه دختر و پسر مشغول به تحصیل در مدارس شهر تبریز بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند.یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده این است که الگوی سه عاملی برازش قابل قبولی با داده ها دارد. ضریب آلفای کرونباخ نیز نشان داد که پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه (SBI) از پایایی قابل قبولی برخوردار است. بالاخره نتایج این پژوهش نشان داد به لحاظ روایی همزمان بین مولفه های فرسودگی مربوط به مدرسه، با درگیری انگیزش یادگیری کلی و زیرمقیاس های آن رابطه منفی معنی دار وجود دارد.نتیجه گیری: پژوهش حاضر مفهوم جدید فرسودگی مربوط به مدرسه همراه با ابزار سنجش آن در موقعیت های تربیتی، آموزشی و مشاوره را فراهم نمود.
كلید واژه: فرسودگی تحصیلی، خستگی هیجانی، بدبینی، فقدان کارایی و درگیری انگیزش یادگیری و تحلیل عامل تاییدی

توضیحات بیشتر