دانلود word بررسي شاخص هاي روان سنجي مقياس هاي شيوه سنجش خانوادگي مك مستر (FAD)

لینک دانلود

دانلود word بررسي شاخص هاي روان سنجي مقياس هاي شيوه سنجش خانوادگي مك مستر (FAD) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي شاخص هاي روان سنجي مقياس هاي شيوه سنجش خانوادگي مك مستر (FAD) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي شاخص هاي روان سنجي مقياس هاي شيوه سنجش خانوادگي مك مستر (FAD)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي شاخص هاي روان سنجي مقياس هاي شيوه سنجش خانوادگي مك مستر (FAD) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اندازه گيري تربيتي

تعداد صفحات :34

هدف: هدف عمده تحقیق حاضر اعتباریابی مقیاسهای شیوه سنجش خانوادگی مك مستر روی زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان سنندج بود.روش: طرح تحقیق از نوع تحقیق همبستگی است (تحلیل عاملی به شیوه چرخش متمایل از نوع ابلیمین مستقیم و تحلیل عامل تائیدی بود). حجم نمونه 357 نفر بود که در دو مرحله (مرحله اول 283 و مرحله دوم 74) از بین کلیه زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان سنندج بودند، به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و مقیاسهای شیوه سنجش خانوادگی مك مستر و پرسشنامه های ملاک را تکمیل نمودند و داده ها به روش تحلیل عاملی به شیوه چرخش متمایل از نوع آبلیمین مستقیم و تحلیل عامل تائیدی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج به دست آمده از روش تحلیل عاملی به شیوه چرخش متمایل از نوع ابلیمین مستقیم، هفت عامل شیوه سنجش خانوادگی مك مستر را نشان داد و با تحلیل عامل تائیدی آن ها برازش شدند. ضرایب پایایی همسانی درونی از جمله آلفای کرونباخ و تصنیف برای 60 ماده و هفت عامل (به ترتیب با مقدار 0.83 و 0.82) رضایت بخش بودند. همچنین، ضرایب روایی همگرا و واگرا شیوه سنجش خانوادگی مك مستر با پرسشنامه الگوهای ارتباطی (CPQ)، پرسشنامه كانون مهار (LOCS)، خرده مقیاسهای واكنش عاطفی و امتزاج با دیگران به ترتیب 0.46، 0.36،-0.41 ، -0.43 به دست آمده است که در سطح (p<0001) معنادار است.بحث و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی با تحقیقات پیشین هماهنگ است و با توجه به روایی و پایایی سنجش خانوادگی مك مستر از آن می توان در محیط های پژوهشی و بالینی در تشخیص افراد سالم از افراد غیرعادی استفاده کرد.
كلید واژه: سنجش خانوادگی مك مستر، اعتباریابی پرسشنامه، روایی، پایایی

توضیحات بیشتر