دانلود word بررسي ارتباط بين سبك هاي اسناد و گرايش مذهبي دانشجويان

لینک دانلود

دانلود word بررسي ارتباط بين سبك هاي اسناد و گرايش مذهبي دانشجويان دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي ارتباط بين سبك هاي اسناد و گرايش مذهبي دانشجويان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي ارتباط بين سبك هاي اسناد و گرايش مذهبي دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي ارتباط بين سبك هاي اسناد و گرايش مذهبي دانشجويان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز)

تعداد صفحات :22

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین انواع سبك های اسناد و گرایش های مذهبی دانشجویان دانشگاه گیلان می باشد. به این منظور 394 نفر (252 دختر و 142 پسر) از دانشجویان دوره كارشناسی دانشگاه گیلان از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و پرسشنامه های جهت گیری مذهبی آلپورت و سبك های اسناد سلیگمن در مورد آنها اجرا گردید. پس از جمع آوری داده ها از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های t و تحلیل واریانس برای بررسی داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش، گرایش های مذهبی با سبك اسناد پایدارتر (در رویدادهای مثبت) و سبك اسناد ناپایدارتر (در رویدادهای منفی) رابطه مثبت و معناداری داشت. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد گرایش مذهبی دخترها بطور معناداری نسبت به پسرها بیشتر است. علاوه بر آن سبك اسناد دخترها در رویدادهای مثبت، بیرونی تر و در رویدادهای منفی، كلی تر از پسرها بود. نتایج آزمون همبستگی نیز نشان داد متغیر سن با گرایش مذهبی و نوع سبك های اسناد رابطه معناداری ندارد. همچنین بین گرایش مذهبی و نوع سبك اسناد افراد متاهل و مجرد تفاوت معناداری وجود نداشت. مضافا نتایج پژوهش بیانگر آن بود كه گرایش های مذهبی و نوع سبك اسناد بین دانشجویان ورودی سال های مختلف تحصیلی تفاوت معناداری با یكدیگر ندارد. همچنین بر طبق یافته های حاصله بین رشته های مختلف تحصیلی در نمره گرایش مذهبی و نوع سبك های اسناد تفاوت معناداری وجود نداشت.
كلید واژه: گرایش های مذهبی، سبك های اسناد

توضیحات بیشتر