دانلود word بررسي رابطه بين رضايت شغلي با رفتار شهروند سازماني کارشناسان دانشگاه تهران

لینک دانلود

 دانلود word بررسي رابطه بين رضايت شغلي با رفتار شهروند سازماني کارشناسان دانشگاه تهران دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رابطه بين رضايت شغلي با رفتار شهروند سازماني کارشناسان دانشگاه تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رابطه بين رضايت شغلي با رفتار شهروند سازماني کارشناسان دانشگاه تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رابطه بين رضايت شغلي با رفتار شهروند سازماني کارشناسان دانشگاه تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز)

تعداد صفحات :27

هدف پژوهش حاضر، «دانلود word بررسي رابطه بين رضايت شغلي با رفتار شهروند سازماني کارشناسان دانشگاه تهران» است. جامعه آماری تحقیق (1530) نفر از کارشناسان دانشگاه تهران بود، که از بین آنها تعداد 136 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، شامل پرسشنامه پودساکف و همکاران (1990) و همچنین شاخص توصیف شغلی (JDI) اسمیت، کندال و هولین (1969) می باشد، که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.87 و 0.79 به دست آمد. به منظور تحلیل داده ها، از آزمون های همستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و آزمون تی مستقل استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن بود، که بین رضایت شغلی با رفتار شهروند سازمانی و مولفه های آداب اجتماعی، نزاکت و وجدان کاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تمامی مولفه های رضایت شغلی (ارتقا، سرپرستی، حقوق، کار، همکاران) با رفتار شهروند سازمانی رابطه معنیا پیدا کردند. نتایج همجنان حاکی از آن بود، که از میان ابعاد پنج گانه رضایت شغلی، تنها مولفه های حقوق و همکاران، توانایی پیش بینی رفتار شهروند سازمانی کارشناسان را دارند. نتایج حاصل از آزمون تی نیز نشان داد که بین متغیر جنسیت و رفتار شهروند سازمانی نیز ارتباط معناداری وجود دارد و زنان از میانگین بیشتری برخوردارند.
كلید واژه: رضایت شغلی، رفتار شهروند سازمانی، وجدان کاری، نزاکت، نوع دوستی، آداب اجتماعی، جوانمردی

توضیحات بیشتر