دانلود word مطالعه روان سنجي پرسشنامه باورهاي خودکارآمدي تحصيلي

لینک دانلود

 دانلود word مطالعه روان سنجي پرسشنامه باورهاي خودکارآمدي تحصيلي دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مطالعه روان سنجي پرسشنامه باورهاي خودکارآمدي تحصيلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مطالعه روان سنجي پرسشنامه باورهاي خودکارآمدي تحصيلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مطالعه روان سنجي پرسشنامه باورهاي خودکارآمدي تحصيلي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز)

تعداد صفحات :22

هدف: مطالعه حاضر با هدف آزمون ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی (ASEBQ؛ زاژاكووا، لینچ و اسپنشاد، 2005) انجام شد.روش: پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی و پرسشنامه استرس تحصیلی (ASQ، زاژاكووا و همکاران، 2005) بر روی 284 دانشجو (100 پسر و 184 دختر) كه با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بودند، اجرا شد. به منظور تعیین روایی عاملی ASEBQ از روش آماری تحلیل عامل اکتشافی و به منظور بررسی همسانی درونی ASEBQ از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعه روایی همگرای ASEBQ، ضریب همبستگی بین نمره کلی باورهای خودکارآمدی تحصیلی و استرس تحصیلی ادراک شده دانشجویان گزارش شد.یافته ها: نتایج تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از چرخش اوبلیمین نشان داد كه ASEBQ از چهار عامل اطمینان به توانایی خود در انجام موفقیت آمیز تکلیف در کلاس، اطمینان به توانایی خود در انجام موفقیت آمیز تکالیف در بیرون از کلاس، اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران در دانشگاه و اطمینان به توانایی خود در مدیریت موفقیت آمیز کار، خانواده و دانشگاه تشكیل شده است. همبستگی منفی و معنادار بین نمره کلی باورهای خودکارآمدی تحصیلی و نمره کلی استرس تحصیلی، روایی همگرای ASEBQ را تایید كرد. همسانی درونی زیرمقیاس ها و عامل كلی ASEBQ خوب بودند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر، ثبات ساختار عاملی ASEBQ و روایی این پرسشنامه را برای سنجش باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان ایرانی نشان دادند.
كلید واژه: پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی، ساختار عاملی، ویژگیهای روان سنجی

توضیحات بیشتر