دانلود word بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليت ‌هاي ورزشي (مطالعه موردي: پرستاران بيمارستان ‌هاي دولتي شهر يزد)

لینک دانلود

 دانلود word بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليت ‌هاي ورزشي (مطالعه موردي: پرستاران بيمارستان ‌هاي دولتي شهر يزد) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليت ‌هاي ورزشي (مطالعه موردي: پرستاران بيمارستان ‌هاي دولتي شهر يزد)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليت ‌هاي ورزشي (مطالعه موردي: پرستاران بيمارستان ‌هاي دولتي شهر يزد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليت ‌هاي ورزشي (مطالعه موردي: پرستاران بيمارستان ‌هاي دولتي شهر يزد) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش پرستاري

تعداد صفحات :14

مقدمه: پرستاران بخش بزرگی از شاغلین عرصه سلامت، در جامعه هستند و توجه به سلامت فردی آنان مساله مهمی است که باید به آن توجه شود. یکی از ابزارهای مناسب برای دستیابی به سلامت فردی پرستاران، مشارکت در ورزش است که لازمه رشد مشارکت شناخت عوامل موثر بر آن می ‌باشد. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی با میزان مشارکت در فعالیت ‌های ورزشی انجام شد.روش: این پژوهش با روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان ‌های دولتی شهر یزد تشکیل می ‌دادند که 144 نفر از آنان به صورت نمونه‌ گیری تصادفی چند مرحله‌ ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ‌ها از پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی استفاده گردید. روایی پرسشنامه به وسیله روش اعتبار محتوا، و برای پایایی آن از روش انسجام درونی ابزار، با ضریب آلفای کرونباخ a=0.78 استفاده گردید. بعد از جمع ‌آوری، داده ‌ها با استفاده از SPSS v.11.5 و آزمون‌ های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تفاوت میانگین، و رگرسیون سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ ها: نتایج این بررسی رابطه معناداری (p=0.041) را بین سرمایه اجتماعی با میزان مشارکت پرستاران در فعالیت ‌های ورزشی، نشان داد. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نیز نشان داد، که متغیرهای لذت بردن از ورزش، کاهش وزن و مهارت در انجام حرکات ورزشی در مرحله اول و سرمایه اجتماعی در مرحله دوم توانسته اند به ترتیب 14.4 و %4.9 از واریانس متغیر تحت مطالعه را (مشارکت پرستاران را در فعالیت های ورزشی) تبیین کنند.نتیجه ‌گیری: آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت پرستاران در فعالیت‌ های ورزشی رابطه معناداری وجود دارد. ولی سرمایه اجتماعی قادر به تبیین بخش زیادی از واریانس متغیر تحت مطالعه نیست، در حالی که سایر متغیرهای منافع جسمانی، روانی و اجتماعی قادر به تبیین سهم بیشتری از واریانس متغیر تحت مطالعه بوده‌ اند. لذا در این زمینه باید سایر متغیرها را مورد توجه قرار داد.
كلید واژه: سرمایه اجتماعی، پرستاران، مشارکت در فعالیت های ورزشی

توضیحات بیشتر