دانلود word رويکردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

لینک دانلود

 دانلود word رويکردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word رويکردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word رويکردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word رويکردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش پرستاري

تعداد صفحات :16

مقدمه: استفاده مناسب از رویکردهای مطالعه و یادگیری در بهبود عملکرد تحصیلی و پیشرفت دانشجویان از اهمیت شایانی برخوردار است. هدف این پژوهش تعیین وضعیت استفاده از دانلود word رويکردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز بوده است.روش: این مطالعه توصیفی بر روی 165 نفر از دانشجویان انجام شد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رویکردها و مهارت ‌های مطالعه دانشجویان (Approaches to Study Skills Inventory for Students) استفاده گردید. این پرسشنامه مشتمل بر 52 سوال است که در مجموع روش‌ های مختلف مطالعه شامل رویکردهای عمقی، راهبردی و سطحی مطالعه را مورد سنجش قرار می ‌دهد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط کارشناسان تایید شد و پایایی آن با ضریب همبستگی آلفای کرونباخ برای سه رویکرد عمقی، راهبردی و سطحی به ترتیب 0.76، 0.85 و 0.64 محاسبه گردید. برای پردازش اطلاعات از آمار توصیفی، آزمون مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون و از نرم ‌افزارSPSS v.15 استفاده شد.یافته ‌ها: به طور کلی تعداد 49 نفر (%29.7) دانشجویان از رویکرد عمقی، 79 نفر (%47.9) رویکرد راهبردی و 37 نفر (%22.4) از رویکرد سطحی مطالعه استفاده می ‌کردند. فراوانی رویکردهای عمقی، راهبردی و سطحی مطالعه دانشجویان پرستاری به ترتیب 28.6، 46.4 و %0.25 و در دانشجویان مامایی این ارقام به ترتیب 30.9، 49.4 و 19.8 بود که از نظر آماری معنادار نبود (p=0.721). بین رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان رشته‌ های پرستاری و مامایی بر حسب طول مدت تحصیل در دانشگاه، عملکرد تحصیلی و جنسیت تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد.نتیجه ‌گیری: نتایج مطالعه نشان می‌ دهد که دانشجویان از رویکرد عمقی و راهبردی مطالعه بیشتر از رویکرد سطحی مطالعه استفاده می ‌کنند. البته با افزایش حضور دانشجویان در دانشگاه این روند کمی تغییر می‌ کند به نحوی که تمایل دانشجویان به استفاده از رویکردهای عمقی افزایش و از رویکرد راهبردی کاهش می ‌یابد. بین دانشجویان پرستاری و مامایی در استفاده از رویکردهای عمقی و راهبردی تفاوتی وجود نداشت ولی دانشجویان پرستاری به طور قابل ملاحظه‌ ای بیشتر از رویکرد سطحی استفاده می ‌کردند.
كلید واژه: رویکردهای مطالعه، رویکردهای یادگیری، پرستاری و مامایی، (Approaches to Study Skills Inventory for Students (ASSIST

توضیحات بیشتر