دانلود word بررسي رابطه ويژگي هاي فردي آموزش گيران با واکنش به آموزش و خود اثربخشي پس آموزشي در کارکنان شرکت گاز استان اصفهان

لینک دانلود

 دانلود word بررسي رابطه ويژگي هاي فردي آموزش گيران با واکنش به آموزش و خود اثربخشي پس آموزشي در کارکنان شرکت گاز استان اصفهان دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رابطه ويژگي هاي فردي آموزش گيران با واکنش به آموزش و خود اثربخشي پس آموزشي در کارکنان شرکت گاز استان اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رابطه ويژگي هاي فردي آموزش گيران با واکنش به آموزش و خود اثربخشي پس آموزشي در کارکنان شرکت گاز استان اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رابطه ويژگي هاي فردي آموزش گيران با واکنش به آموزش و خود اثربخشي پس آموزشي در کارکنان شرکت گاز استان اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز)

تعداد صفحات :30

آموزش یکی از مهمترین راهکارهایی است، که نهادها و مراکز صنعتی با به کارگیری آن می توانند دانش و مهارت های کارکنان خود را ارتقا دهند. نهادها همچنین نیاز دارند تا عوامل مرتبط با موفقیت و اثربخشی آموزش های ارایه شده را بسنجند. برای این منظور، محققان رابطه بین برخی عوامل را با پیامدهای آموزشی بررسی می نمایند که یکی از این عوامل، ویژگی های فردی آموزش گیران است. هدف این تحقیق، پیش بینی واکنش به آموزش و خود اثربخشی پس آموزشی (دو پیامد آموزشی) از طریق ویژگی های فردی (انگیزش برای یادگیری، ویژگی های شخصیتی، سن و تحصیلات) است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان شرکت گاز استان اصفهان که در دوره های آموزشی سه ماهه سوم این شرکت حضور داشتند. نمونه مورد مطالعه به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شد و شامل 109 نفر از کارکنان شرکت گاز استان اصفهان بود. ابزار های تحقیق عبارت بودند از: 1. پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو (NEO-FFI)، 2. مقیاس واکنش به آموزش، 3. مقیاس انگیزش برای یادگیری، مقیاس خود اثربخشی پس آموزشی و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی. داده های این تحقیق در دو مرحله زمانی، قبل از آموزش و بلا فاصله پس از اتمام آموزش، جمع آوری شدند. این پژوهش، در قالب طرح رابطه ای انجام شد. برای تجزیه تحلیل داده ها، از ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. نتایج حاصل از محاسبه ضرایب همبستگی نشان داد، که رابطه ویژگی های شخصیتی روان آزرده گرایی، برون گرایی، توافق پذیری و وظیفه گرایی و انگیزش برای یادگیری با خود اثربخشی پس آموزشی معنادار است. نتایج همچنین نشان داد، که رابطه بین سن، تحصیلات، وظیفه گرایی و انگیزش برای یادگیری با واکنش به آموزش معنادار است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد، که از بین متغیرهای پیش بین (ویژگی های شخصیتی، انگیزش برای یادگیری، سن و تحصیلات) فقط متغیر انگیزش برای یاد گیری، توان پیش بینی واکنش به آموزش و خود اثربخشی پس آموزشی را دارد. یافته های این تحقیق، با نتایج حاصل از تحقیق های قبلی حاکی از نقش تعیین کننده انگیزش برای یادگیری در فرایند همسو آموزش بود. از این رو شایسته است، محققان و دست اندرکاران امر آموزش، به سنجش متغیر انگیزش آموزشی در فرایند ارزشیابی آموزشی توجه نمایند.
كلید واژه: ویژگی های فردی، انگیزش برای یادگیری، ویژگی های شخصیتی، واکنش به آموزش، خود اثربخشی پس آموزشی

توضیحات بیشتر