دانلود word بررسي اثر عصاره گياه پنج انگشت (Vitex agnus castus) بر رفتارهاي شبه اضطرابي در موش هاي صحرايي اواركتومي شده

لینک دانلود

 دانلود word بررسي اثر عصاره گياه پنج انگشت (Vitex agnus castus) بر رفتارهاي شبه اضطرابي در موش هاي صحرايي اواركتومي شده دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي اثر عصاره گياه پنج انگشت (Vitex agnus castus) بر رفتارهاي شبه اضطرابي در موش هاي صحرايي اواركتومي شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي اثر عصاره گياه پنج انگشت (Vitex agnus castus) بر رفتارهاي شبه اضطرابي در موش هاي صحرايي اواركتومي شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي اثر عصاره گياه پنج انگشت (Vitex agnus castus) بر رفتارهاي شبه اضطرابي در موش هاي صحرايي اواركتومي شده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: یائسگی ناشی از توقف فعالیت تخمدان ها بوده و اضطراب یكی از عوارض آن می باشد كه به دلیل كاهش سطح استروژن بعد از یائسگی بروز می كند. فیتواستروژن ها استروئیدهای گیاهی هستند كه ساختار عملكرد مشابه استروژن دارند. لذا این مطالعه به منظور بررسی اثر گیاه پنج انگشت (Vitex agnus castus) كه دارای فیتواستروژن بالایی است در موش صحرایی اواراكتومی شده و مقایسه اثر آن با استروژن و تاموكسیفن بر اضطراب انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه تجربی بر روی 35 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار با وزن تقریبی 150 تا 200 گرم كه به پنج گروه هفت تایی تقسیم شدند، انجام گردید گروهها به ترتیب شامل كنترل، عصاره گیاه پنج انگشت با دوز 80 mg/kg و mg/kg 8، استرادیول والرات با دوز 40 mg/kg و تركیب تاموكسیفن mg/kg 100و عصاره گیاهی 80 mg/kg بودند. پس از بیهوشی برای ایجاد اواركتومی، تخمدان در هر طرف از ناحیه شكمی جانبی با دستگاه كوتر به آهستگی جدا شد. بعد از گذشت دو ماه با دستگاه ماز بعلاوه ای شكل (Elevated plus-maze) میزان اضطراب با شاخص های درصد دفعات ورود حیوان به بازوی باز (%OAE) و درصد زمان ورود به بازوی باز (%OAT) در حیوانات به مدت 5 دقیقه تعیین شد.یافته ها: در این مطالعه عصاره گیاه پنج انگشت با دوزهای mg/kg 80 ((%48.61±%1.25 و mg/kg 8 ((%36±%7.34 در مقایسه با گروه كنترل (3.47±21.67%) درصد زمان ورود به بازوی باز (0.001> pو 0.005>p) را افزایش داد. اما درصد دفعات ورود حیوان ها به بازوی باز، فقط با دوز %55.17±%6.91 80 mg/kgدر مقایسه با كنترل 2.74%±24.5% ((p<0.005 افزایش یافت و تغییر معنی داری نیز در فعالیت حركتی صورت نگرفت.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد كه گیاه پنج انگشت اثرات شبه استروژن بر كاهش اضطراب ناشی از اواركتومی در موش صحرایی دارد.
كلید واژه: گیاه پنج انگشت، اضطراب، اواركتومی، یائسگی

توضیحات بیشتر