دانلود word تاثير نانو ذرات اكسيد روي بر كينتيك مرگ باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي

لینک دانلود

 دانلود word تاثير نانو ذرات اكسيد روي بر كينتيك مرگ باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير نانو ذرات اكسيد روي بر كينتيك مرگ باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير نانو ذرات اكسيد روي بر كينتيك مرگ باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير نانو ذرات اكسيد روي بر كينتيك مرگ باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: عفونت های بیمارستانی یكی از مشكلات عدیده در سراسر دنیا بوده و كنترل باكتریها به خصوص در بیمارستانها یك چالش جدی می باشد. لذا این مطالعه به منظور بررسی تاثیر سوسپانسیون نانو ذرات اكسید روی بر كینتیك مرگ باكتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.مواد و روشها: در این مطالعه تجربی از نانو ذرات اكسید روی تجاری، در محیط كشت مایع سوسپانسیون تهیه شد و پس از آماده سازی سویه های استاندارد اشریشیاكلای و پسودوموناس آئروژینوزوا از باكتریهای گرم منفی، استافیلوكوك اورئوس و استافیلوكوك اپیدرمیدیس از باكتریهای گرم مثبت، تاثیر دو غلظت یك و دو برابر غلظت مهار كنندگی رشد (MIC) نانوذرات اكسید روی بر كینتیك مرگ باكتریها در زمانها صفر تا 360 دقیقه بررسی و روند مرگ باكتریها با غلظت نیم مك فارلند (108 Cfu/ml) در این سوسپانسیون با استفاده از كینتیك مرگ درجه اول ارزیابی شد.یافته ها: تاثیر سوسپانسیون نانو ذرات اكسید روی (ZnO) بر روی كینتیك مرگ باكتریها نشان داد كه نسبت بقا با افزایش غلظت نانو ذرات در همه سویه ها كاهش می یابد. با ترسیم حالت لگاریتمی نسبت بقای باكتریها در مقابل زمان تماس، تعداد همه گونه های باكتریائی مورد آزمایش نسبت به زمان به طور خطی كاهش یافت و ثابت سرعت مرگ ((k(s-1) با افزایش زمان تماس و غلظت سوسپانسیون نانوذرات از یك به دو برابر MIC افزایش نشان داد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد كه میزان كاهش جمعیت اشریشیا كلای طی زمان با سرعت بالاتری نسبت به سایر گونه ها در غلظت2x MIC صورت می گیرد. بنابراین می توان از نانو ذرات اكسید روی می تواند به عنوان یك گندزدای موثر جهت كنترل باكتریهای گرم منفی از جمله اشریشیا كلای استفاده كرد.
كلید واژه: اكسید روی، كینتیك، فعالیت ضد باكتریایی، ثابت سرعت مرگ

توضیحات بیشتر