دانلود word ارزيابي ارقام گندم نان تحت شرايط نرمال و تنش خشكي از نظر صفات زراعي

لینک دانلود

 دانلود word ارزيابي ارقام گندم نان تحت شرايط نرمال و تنش خشكي از نظر صفات زراعي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارزيابي ارقام گندم نان تحت شرايط نرمال و تنش خشكي از نظر صفات زراعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارزيابي ارقام گندم نان تحت شرايط نرمال و تنش خشكي از نظر صفات زراعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارزيابي ارقام گندم نان تحت شرايط نرمال و تنش خشكي از نظر صفات زراعي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي)

تعداد صفحات :18

به منظور شناسایی منابع تحمل تنش خشکی در گندم نان، تعداد 30 ژنوتیپ گندم نان در دو آزمایش جداگانه در شرایط بدون تنش و تنش خشکی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که ارقام اختلاف معنی داری را برای اکثر صفات دارند. در شرایط فاقد تنش خشکی ژنوتیپ های C-81-10، پیشتاز، الوند، روشن و هیرمند و در شرایط واجد تنش خشکی ارقام داراب 2، پیشتاز، آذر 2 و چناب از بیشترین عملکرد دانه برخوردار بودند. بنابراین به نظر میرسد، رقم پیشتاز دارای پتانسیل کشت در هر دو محیط است. تنش موجب کاهش در اکثر صفات مورد اندازه گیری شد و بیشترین کاهش در عملکرد دانه دیده شد. تجزیه علیت صفات مشخص کرد که در محیط بدون تنش صفات وزن سنبله اصلی، ارتفاع بوته، تعداد سنبله بارور، وزن هزاردانه و تعداد پنجه اهمیت بیشتری دارند ولی در محیط دارای تنش، صفات تعداد سنبله بارور و وزن هزاردانه از اهمیت بیشتری برخوردارند. تجزیه كلاستر برای دو محیط بدون تنش و تنش انجام شد. ژنوتیپ ها در محیط بدون تنش به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول شامل ژنوتیپ هایی بود که از لحاظ اکثر صفات دارای مقادیر بالایی بودند و گروه دوم ژنوتیپ هایی را در بر می گیرد که از نظر اکثر صفات در حد پایینی قرار داشتند. در محیط دارای تنش نیز ژنوتیپ ها به دو گروه قرار گرفتند ولی در این شرایط ژنوتیپ های گروه اول از نظر عملکرد دانه، تعداد دانه و پنجه، وزن هزاردانه و شاخص برداشت و ژنوتیپ های گروه دوم از لحاظ ارتفاع بوته، دیررسی، تعداد پنجه و کارایی انتقال مجدد دارای ویژگی های بالایی بودند که این امر نشانگر وجود اثر متقابل ژنوتیپ-محیط بوده و لزوم ارزیابی ارقام را در هر دو شرایط نرمال و دارای تنش گوشزد می کند.
كلید واژه: تجزیه علیت، تحمل خشکی، صفات زراعی مرفولوژیک، گندم نان

توضیحات بیشتر