دانلود word بررسي تاثير ماست حاوي پروبيوتيک بر غلظت ايمنوگلوبولين A ترشحي بزاق

لینک دانلود

 دانلود word بررسي تاثير ماست حاوي پروبيوتيک بر غلظت ايمنوگلوبولين A ترشحي بزاق دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تاثير ماست حاوي پروبيوتيک بر غلظت ايمنوگلوبولين A ترشحي بزاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تاثير ماست حاوي پروبيوتيک بر غلظت ايمنوگلوبولين A ترشحي بزاق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تاثير ماست حاوي پروبيوتيک بر غلظت ايمنوگلوبولين A ترشحي بزاق :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: پروبیوتیک ها از طریق تنظیم ایمنی موضعی اثرات سودمندی بر سلامت دهان دارند. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر یک فرآورده پروبیوتیک بر IgA بزاقی بود.مواد و روش ها: این مطالعه تصادفی سه سوکود، بر روی 40 داوطلب سالم غیر سیگاری انجام گردید. افراد دو گروه مشابه از نظر سن و جنس تقسیم شدند و به مدت 8 هفته روزانه 200 گرم ماست معمولی (گروه شاهد) یا ماست حاوی باکتری های پروبیوتیک (گروه مورد) دریافت کردند. نمونه بزاق غیرتحرکی افراد در ابتدای مطالعه و هفته 4 و 8 جمع آوری شد و غلظت IgA کل با استفاده از روش ELISA تعیین شد. حجم بزاق اندازه گیری و سرعت ترشح IgA بزاقی محاسبه گردید. تفاوت میانگین IgA با استفاده از آزمون داده های تکراری تحت آنالیز آماری قرار گرفت (0.05=a).یافته ها: طی دوره مطالعه، تغییرات قابل توجهی میان غلظت های IgA بزاقی در گروه شاهد یافت نگردید. در گروه مورد یک افزایش غیر قابل توجه در سرعت ترشح IgA در طی مطالعه مشاهده شد (P>0.05). تفاوت میانگین های غلظت و سرعت ترشح بین دو گروه در هر زمان معین معنی دار نبود (P>0.05).نتیجه گیری: در شرایط مطالعه حاضر، مصرف روزانه ماست پروبیوتیک طی یک دوره 8 هفته غلظت IgA بزاقی را تغییر نمی دهد، اما منجر به یک گرایش افزایشی در سرعت ترشح IgA بزاقی می گردد.
كلید واژه: پروبیوتیک ها، بزاق، IgA بزاقی

توضیحات بیشتر