دانلود word مقايسه آزمايشگاهي اثر ضدپوسيدگي عصاره پلي فنول چاي سبز با دهانشويه فلورايد 0.05%، کلرهگزيدين 0.2% و ترکيب فلورايد-کلرهگزيدين

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه آزمايشگاهي اثر ضدپوسيدگي عصاره پلي فنول چاي سبز با دهانشويه فلورايد 0.05%، کلرهگزيدين 0.2% و ترکيب فلورايد-کلرهگزيدين دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه آزمايشگاهي اثر ضدپوسيدگي عصاره پلي فنول چاي سبز با دهانشويه فلورايد 0.05%، کلرهگزيدين 0.2% و ترکيب فلورايد-کلرهگزيدين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه آزمايشگاهي اثر ضدپوسيدگي عصاره پلي فنول چاي سبز با دهانشويه فلورايد 0.05%، کلرهگزيدين 0.2% و ترکيب فلورايد-کلرهگزيدين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه آزمايشگاهي اثر ضدپوسيدگي عصاره پلي فنول چاي سبز با دهانشويه فلورايد 0.05%، کلرهگزيدين 0.2% و ترکيب فلورايد-کلرهگزيدين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: دهانشویه ها در کنار سایر روش های پیشگیری از پوسیدگی در کاهش پوسیدگی نقش مهمی دارند. هدف از انجام این مطالعه دانلود word مقايسه آزمايشگاهي اثر ضدپوسيدگي عصاره پلي فنول چاي سبز با دهانشويه فلورايد 0.05%، کلرهگزيدين 0.2% و ترکيب فلورايد-کلرهگزيدين بود.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی، 50 دندان پره مولر به صورت جداگانه در لوله های آزمایش حاوی محیط پوسیدگی زا (استرپتوکوک موتانس، لاکتوباسیل و 3 میلی لیتر محلول سوکروز 20%) قرار گرفتند. هر کدام از لوله های حاوی دندان به صورت اتفاقی بر حسب نوع دهانشویه در 5 گروه آزمایشی (n=10) شامل نرمال سالین، محلول 10% پلی فنول چای سبز، فلوراید 0.05%، کلرهگزیدین 0.2% و محلول کلر هگزیدین-فلوراید قرار گرفتند و هر 24 ساعت یک بار با 5 میلی لیتر از دهانشویه مربوطه شستشو داده شدند. بعد از 21 روز، عمق پوسیدگی هر دندان با استفاده از میکروسکوپ نوری پلاریزه اندازه گیری گردید. تحلیل آماری داده ها به وسیله نرم افزار SPSS با ویرایش 13 و آزمون های کولموگرو اسمیرنو، آنالیز واریانس یک سویه و توکی در سطح معنی داری 0.05 انجام شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار عمق پوسیدگی در گروه های اول تا پنجم به ترتیب 16.43±194، 17.94±175، 9.34±142، 13.27±155 و 8.57±144 میکرومتر بود. آزمون واریانس یک طرفه نشان داد که گروه ها با هم اختلاف معنی داری دارند (P<0.001). تست توکی نشان داد که هرچند عمق پوسیدگی در گروه های 1 و 2 تفاوت معنی داری نداشت (P=0.205) ولیکن به صورت معنی داری بیشتر از گروه های 3 تا 5 بود (0.001>P). عمق پوسیدگی در گروه های 3، 4 و 5 نیز تفاوت معنی داری نشان نداد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه محلول فلوراید-کلرهگزیدین بیشترین اثر ضدپوسیدگی را داشت. از آنجا که اثر ضدپوسیدگی زایی چای سبز تفاوت معنی داری با نرمال سالین نداشت و همچنین به صورت معنی داری کمتر از دهانشویه های کلرهگزیدین و فلوراید بود استفاده از آن به عنوان دهانشویه نیاز به مطالعات بیشتری دارد.
كلید واژه: پوسیدگی دندان، چای سبز، فلوراید، کلرهگزیدین، دهانشویه

توضیحات بیشتر