دانلود word بررسي غلظت عناصر مس و روي در دندان هاي شيري کودکان در شهر بيرجند-ايران در سال 1389

لینک دانلود

 دانلود word بررسي غلظت عناصر مس و روي در دندان هاي شيري کودکان در شهر بيرجند-ايران در سال 1389 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي غلظت عناصر مس و روي در دندان هاي شيري کودکان در شهر بيرجند-ايران در سال 1389  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي غلظت عناصر مس و روي در دندان هاي شيري کودکان در شهر بيرجند-ايران در سال 1389،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي غلظت عناصر مس و روي در دندان هاي شيري کودکان در شهر بيرجند-ايران در سال 1389 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: دندان های انسان شاخص های ارزشمندی از گنجایش فلزات در بدن هستند. هدف از این مطالعه تعیین غلظت عناصر روی و مس در انواع مختلف دندان های شیری کودکان 12-5 ساله شهر بیرجند بود.مواد و روش ها: در تحقیق کابردی حاضر، نمونه های دندان از کلینیک های دندانپزشکی شهر بیرجند جمع آوری و سپس به روش هضم اسیدی برای آنالیز آماده گردید. نمونه های دندان با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله ای برای تعیین غلظت مس و روی آنالیز شدند. نرمال بودن داده ها توسط آزمون Kolmogorov Smirnove مورد آزمون قرار گرفت و مقایسه بین گروه های دندان با استفاده از آزمون آنالیز واریانس One Way ANOVA و مقایسه بین جنس های مختلف، با استفاده از آزمون t-test مستقل انجام شد. سطح معنی داری P<0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه میانگین غلظت مس و روی در نمونه های دندان به ترتیب برابر با 4.22±8.44 و 94.81±218.17 میلی گرم بر کیلوگرم بود. نتایج همچنین نشان می دهد که میزان مس در دندان پسرها به طور معنی داری بیشتر از دختر ها بود، در حالی که از نظر میزان روی اختلاف معنی داری بین دندان پسرها و دختر ها یافت نگردید. غلظت عناصر روی و مس وابسته به نوع دندان متغیر بود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که دندان ها شاخص های زیستی ارزشمندی هستند. تمام نمونه ها غلظت روی بالای 90 میلی گرم بر کیلوگرم داشتند که نشان دهنده این است که بچه ها مصرف روی کافی داشته اند. همچنین دندان پیش بیشترین ظرفیت تجمع فلز مس را از دیگر انواع دندان ها داشت.
كلید واژه: دندان های شیری، شاخص زیستی، مس، روی

توضیحات بیشتر