دانلود word مقايسه وضعيت سلامت رواني دندانپزشکان شهرستان شيراز با همتايان پزشک خود با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ-28)

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه وضعيت سلامت رواني دندانپزشکان شهرستان شيراز با همتايان پزشک خود با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ-28) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه وضعيت سلامت رواني دندانپزشکان شهرستان شيراز با همتايان پزشک خود با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ-28)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه وضعيت سلامت رواني دندانپزشکان شهرستان شيراز با همتايان پزشک خود با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ-28)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه وضعيت سلامت رواني دندانپزشکان شهرستان شيراز با همتايان پزشک خود با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ-28) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سلامت روانی دندانپزشکان شهرستان شیراز انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی 106 نفر دندانپزشک و 94 نفر پزشک عمومی (گروه مقایسه) از کلینک های خصوصی و دولتی شهر شیراز مورد ارزیابی قرار گرفتند. از شرکت کنندگان در مطالعه خواسته شد که پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی و پرسشنامه مربوط به ویژگی های دموگرافیک را تکمیل نمایند. جهت بررسی همسانی ویژگی های دموگرافیک و شغلی دو گروه از آزمون های Independent t-test و کای دو استفاده شد. با امتیازگذاری پرسشنامه ها و محاسبه امتیازات نهایی هر فرد، وضعیت سلامت روانی وی تعیین شد. میانگین امتیاز(GHQ) General Health Questionnaire در دو گروه با استفاده از آزمون های آماری مقایسه گردید.یافته ها: از نظر متغیرهای جمعیت شناختی به جز سن دو گروه با یکدیگر یکسان بودند. با درنظر گرفتن امتیاز 23 به عنوان نقطه برش، میانگین امتیاز کل در دندانپزشکان (17.9) و پزشکان (16.34) به شکل معنی داری کمتر از این مقدار بود (0.001>P). میانگین امتیاز GHQ در دندانپزشکان در حیطه های عوارض جسمانی، اضطراب و بی خوابی، عملکرد اجتماعی غیرمعمول و افسردگی شدید با گروه مقایسه ازنظر آماری متفاوت بود. با افزایش سابقه کار امتیاز نهایی GHQ در دندانپزشکان نیز افزایش می یابد.نتیجه گیری: به طورکلی دندانپزشکان از سطح سلامت روانی ضعیف تری نسبت به گروه مقایسه برخوردار بوده و در تمام حیطه های چهارگانه GHQ امتیازات آنان با همتایان پزشک دارای اختلاف معنی دار بود.
كلید واژه: پرسشنامه سلامت عمومی، اختلالات روانی، دندانپزشک

توضیحات بیشتر