دانلود word مقايسه اثر چند محلول شستشوي كانال بر گير پست کوارتز فايبر چسبانده شده با سمان رزيني

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه اثر چند محلول شستشوي كانال بر گير پست کوارتز فايبر چسبانده شده با سمان رزيني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه اثر چند محلول شستشوي كانال بر گير پست کوارتز فايبر چسبانده شده با سمان رزيني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه اثر چند محلول شستشوي كانال بر گير پست کوارتز فايبر چسبانده شده با سمان رزيني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه اثر چند محلول شستشوي كانال بر گير پست کوارتز فايبر چسبانده شده با سمان رزيني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: محلول های شوینده کانال می توانند با تغییر ساختار و ماهیت عاج ریشه بر گیر پست تاثیر بگذارند. هدف این تحقیق مقایسه اثر سه شوینده کانال بر گیر پست کوارتز فایبر چسبانده شده با سمان رزینی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، پس از درمان ریشه 120 دندان پره مولر و قطع تاج از محل تلاقی سمان-مینا، فضای پست به طول 10 میلی متر فراهم شد. کانال ریشه ها بر اساس شوینده آب مقطر، كلرهگزیدین 2%، یداین 0.25% و هیپوكلریت سدیم 1% به گروه های 30 تایی تقسیم شدند. پس از شستشو، پست ها با سمانPanavia F2 چسبانده شدند و به مدت یک هفته در رطوبت 100% و دمای 37 درجه قرار گرفتند. پس از ترموسیکل، گیر پست ها به وسیله آزمون کشش با سرعت 0.5 میلی متر بر دقیقه اندازه گیری و نحوه شكست هر گروه گزارش شد. داده ها توسط آنالیز واریانس یک سویه، آزمون توکی و آزمون دقیق فیشر تحلیل شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار گیر پست در گروه های آب مقطر، کلرهگزیدین، یداین و هیپوکلریت سدیم به ترتیب 63.07±367.08، 72.02±377.59، 68.53±363.11 و 74.94±342.89 نیوتن به دست آمد. آنالیز واریانس یك طرفه نشان داد که تفاوت میان گروه ها معنی دار است (0.001>P). آزمون توکی نشان داد که میانگین گیر پست پس از کاربرد کلرهگزیدین به طور معنی داری بیشتر از سایر گروه ها بود (0.01>P).نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه شستشو با كلرهگزیدین بر روی گیر پست کوارتز فایبر چسبانده شده با سمان پاناویا تاثیر مطلوبی داشت.
كلید واژه: سمان رزینی، شستشوی کانال، کلرهگزیدین، پست کوارتز فایبر

توضیحات بیشتر