دانلود word تاثير يک جلسه فعاليت هوازي بر سطوح نسفاتين - 1 سرمي مردان سالمند غيرورزشکار

لینک دانلود

 دانلود word تاثير يک جلسه فعاليت هوازي بر سطوح نسفاتين - 1 سرمي مردان سالمند غيرورزشکار دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير يک جلسه فعاليت هوازي بر سطوح نسفاتين - 1 سرمي مردان سالمند غيرورزشکار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير يک جلسه فعاليت هوازي بر سطوح نسفاتين - 1 سرمي مردان سالمند غيرورزشکار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير يک جلسه فعاليت هوازي بر سطوح نسفاتين - 1 سرمي مردان سالمند غيرورزشکار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تعداد صفحات :8

زمینه و اهداف: نسفاتین-1 آدیپوکاینی است که اخیرا کشف شده و از بافت چربی نیز ترشح می شود و در سازوکار تنظیم گلوکز خون، بهبود حساسیت انسولینی، هموستاز انرژی و سوخت و ساز دخالت دارد. هدف مطالعه حاضر، تعیین تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی بر سطوح نسفاتین-1 سرمی در مردان سالمند غیرورزشکار می باشد.مواد و روش ها: در مطالعه حاضر 12 مرد سالمند غیرورزشکار و سالم (سن: 63.41±2.53 سال؛ قد: 173.17±6.27 سانتی متر؛ وزن:76.9±7.37 کیلوگرم؛ شاخص توده بدنی: 25.61±1.52 کیلوگرم بر مترمربع) به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها یک جلسه فعالیت استقامتی (هوازی) شامل 30 دقیقه رکاب زدن روی چرخ کارسنج با شدت 75-70 درصد ضربان قلب بیشینه را اجرا و متعاقب آن 30 دقیقه استراحت غیرفعال داشتند. نمونه های خونی قبل، بلافاصله بعد از فعالیت و دوره ریکاوری از آزمودنی ها گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مکرر و بونفرونی در سطح معنی داری P£0.05 با نرم افزار SPSS18 تحلیل شدند.یافته ها: میزان گلوکز خون، انسولین و شاخص مقاومت انسولینی در پاسخ به فعالیت کاهش معنی داری داشت (P<0.05). همچنین سطوح انسولین و شاخص مقاومت انسولینی دوره ریکاوری افزایش معنی داری نسبت به بعد از فعالیت داشت (P<0.05). سطوح کورتیزول نیز در پاسخ به فعالیت ورزشی به طور معنی دار افزایش یافت (P<0.05). ولی تغییرات معنی داری در مقادیر نسفاتین-1 در پاسخ به فعالیت ورزشی و در دوره ریکاوری مشاهده نشد(P>0.05) .نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گیری نمود 30 دقیقه فعالیت هوازی علی رغم تاثیر بر غلظت گلوکز خون، انسولین، مقاومت انسولینی و کورتیزول، تاثیر معنی داری بر سطوح نسفاتین-1 ندارد.
كلید واژه: فعالیت هوازی، نسفاتین-1، گلوکز خون، انسولین

توضیحات بیشتر