دانلود word تاثير آموزش بر دانش و عملکرد پرستاران در پيشگيري و مهار زخم بستر

لینک دانلود

 دانلود word تاثير آموزش بر دانش و عملکرد پرستاران در پيشگيري و مهار زخم بستر دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير آموزش بر دانش و عملکرد پرستاران در پيشگيري و مهار زخم بستر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير آموزش بر دانش و عملکرد پرستاران در پيشگيري و مهار زخم بستر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير آموزش بر دانش و عملکرد پرستاران در پيشگيري و مهار زخم بستر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت هاي نوين

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: گروه پرستاری مسوول مراقبت مستقیم و مداوم در پیشگیری و درمان زخم بستر هستند. برای رسیدن به مراقبتی با کیفیت مطلوب، باید دانش و عملکرد پرستاران بر اساس بهترین شواهد علمی باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی دانلود word تاثير آموزش بر دانش و عملکرد پرستاران در پيشگيري و مهار زخم بستر انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، تمام پرستاران و بیماران بخش های داخلی، مغز و اعصاب، ارتوپدی و ICU بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود مورد ارزیابی قرار گرفتند. مداخله شامل دو جلسه آموزش دو ساعته در زمینه پیشگیری و درمان زخم بستر بود. اطلاعات مربوط به دانش پرستاران در دو مرحله قبل و یک ماه پس از آموزش با استفاده از پرسشنامه (اطلاعات فردی و پرسشنامه برگرفته شده از راهنمای Agency Health Care and Policy Research) و اطلاعات مربوط به روند بهبودی زخم (با مقیاس Pressure Ulcer Scale for Healing) جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 14) و آزمون های ویلکاکسون، تی زوجی، من ویتنی، تی مستقل و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: بیشتر واحدهای پژوهش (%74) مونث و (%77) کارشناس پرستاری بودند. نمره پس از آموزش در تمام پرستاران در هر دو حیطه پیشگیری و درمان، افزایش معنی داری داشت. آموزش در نمونه های بالای 40 سال و سابقه کار بیشتر از 10 سال تاثیر چندانی نشان نداد و تفاوت معنی داری در نمرات کسب شده مشاهده نشد؛ بروز زخم بستر در دوره قبل از آموزش به پرستاران %4.45 بود و پس از آموزش مراقبت استاندارد به %3.08 کاهش یافت (P<0.001).نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، آگاهی پرستاران در محدوده کمتر از متوسط در زمینه مراقبت راهبردی (استراتژیک) از زخم بستر می باشد. تدوین محتوا و آموزش راهبردی به منظور پیشگیری و درمان زخم بستر در دانشکده های پرستاری پیشنهاد می شود.
كلید واژه: زخم بستر، التیام زخم، عفونت زخم، زخم، مراقبت از بیمار، مراقبت پرستاری، آموزش پرستاری

توضیحات بیشتر