دانلود word مقايسه اثر مخلوط مپريدين 5% و ليدوکائين 5% با ليدوکائين 5% بر طول مدت بي دردي و کاهش فشار خون بعد از عمل سزارين

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه اثر مخلوط مپريدين 5% و ليدوکائين 5% با ليدوکائين 5% بر طول مدت بي دردي و کاهش فشار خون بعد از عمل سزارين دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه اثر مخلوط مپريدين 5% و ليدوکائين 5% با ليدوکائين 5% بر طول مدت بي دردي و کاهش فشار خون بعد از عمل سزارين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه اثر مخلوط مپريدين 5% و ليدوکائين 5% با ليدوکائين 5% بر طول مدت بي دردي و کاهش فشار خون بعد از عمل سزارين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه اثر مخلوط مپريدين 5% و ليدوکائين 5% با ليدوکائين 5% بر طول مدت بي دردي و کاهش فشار خون بعد از عمل سزارين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت هاي نوين

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: در بیمارانی که تحت عمل سزارین قرار می گیرند، برای بیهوشی از یکی از روش های بیهوشی عمومی یا بی حسی نخاعی استفاده می شود. از داروهای مختلفی برای ایجاد بی حسی نخاعی استفاده می شود. تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثر مخلوط مپریدین %5 و لیدوکائین %5 با لیدوکائین %5 به منظور بیهوشی نخاعی در بیماران تحت سزارین غیرفوری انجام شد.روش تحقیق: این تحقیق به صورت کارآزمایی بالینی دو سوکور و بر روی 50 نفر از زنان باردار ترم، با کلاس بیهوشی یک و دو که به دلایل غیرفوری می بایست تحت عمل سزارین قرار می گرفتند، انجام شد. بیماران به طور تصادفی در دو گروه 25 نفری قرار گرفتند و به تمامی آنان 15 دقیقه پیش از ورود به اتاق عمل 10 میلی گرم متوکلوپرامید وریدی تزریق گردید. در بیماران گروه اول از مپریدین %5 و لیدوکائین %5 و در بیماران گروه دوم از لیدوکائین %5 هاپیرباریک استفاده شد. متغیرهایی مانند طول مدت بی دردی، تغییرات همودینامیک، تهوع، استفراغ و سایر متغیرها اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری تی و کای دو در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میزان بروز کاهش فشار خون در گروه لیدوکائین + مپریدین پایین تر از گروه لیدوکائین به تنهایی بود. میانگین طول مدت بی دردی پس از عمل در گروه مپریدین + لیدوکائین 342.5±18.5 دقیقه و در گروه لیدوکائین به تنهایی 131.6±15 دقیقه بود (P=0.001).نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، با اضافه کردن پتدین به لیدوکائین، می توان طول مدت بی دردی پس از عمل را افزایش داد و از عارضه کاهش فشار خون نیز جلوگیری کرد.
كلید واژه: بی حسی نخاعی، سزارین، لیدوکائین، مپریدین

توضیحات بیشتر