دانلود word تاثير غوطه وري ماهي کامل و تخليه شکمي شده قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) در عصاره چاي سبز بر کيفيت ماندگاري به هنگام نگهداري در يخ

لینک دانلود

 دانلود word تاثير غوطه وري ماهي کامل و تخليه شکمي شده قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) در عصاره چاي سبز بر کيفيت ماندگاري به هنگام نگهداري در يخ دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير غوطه وري ماهي کامل و تخليه شکمي شده قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) در عصاره چاي سبز بر کيفيت ماندگاري به هنگام نگهداري در يخ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير غوطه وري ماهي کامل و تخليه شکمي شده قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) در عصاره چاي سبز بر کيفيت ماندگاري به هنگام نگهداري در يخ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير غوطه وري ماهي کامل و تخليه شکمي شده قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) در عصاره چاي سبز بر کيفيت ماندگاري به هنگام نگهداري در يخ :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :14

در این پژوهش عصاره چای سبز به وسیله آب استخراج گردیده و پس از غوطه وری ماهیان به دو صورت کامل و شکم خالی در محلول ppm 600 به مدت 90 دقیقه، اثر عصاره مذکور بر کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان به هنگام نگهداری در یخ مطالعه گردید. شاخص های شیمیایی و میکروبی فساد چربی شامل عدد پراکسید (Peroxide) تیوبار بیتوریک اسید (Thiobarbituric acid)، اسیدهای چرب آزاد (Free fatty acid)، مجموع بازهای نیتروژنی فرار(Total Volatile Basic Nitrogen) ، شمارش کل باکتری ها (Total Viable Counts) و شمار باکتری های سرمادوست(Pseudomonas viable count) و همچنین ارزیابی حسی در زمان های 0، 4، 8، 12 و 16 روز پس از یخ گذاری اندازه گیری و با نمونه شاهد مقایسه شدند. بر اساس نتایج آماری در طی دوره نگهداری، مقادیر شاخص های PV، FFA، TBA، TVB-N،TVC و PVC نمونه های غوطه ور شده در عصاره چای سبز، در مقایسه با نمونه شاهد به شکل معنی داری کمتر بود و غوطه وری به صورت ماهی شکم خالی در عصاره چای سبز موجب تاخیر بیشتر در روند اکسیداسیون چربی و فساد میکروبی شد. نتایج ارزیابی حسی نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنی دار بین تیمارهای مختلف بود. به عنوان یک نتیجه گیری کلی غوطه وری ماهی قزل آلای شکم خالی در غلظت ppm 600 عصاره چای سبز، جهت جلوگیری و تاخیر فساد میکروبی و اکسیداسیون چربی به هنگام نگهداری در یخ توصیه می شود.
كلید واژه: عصاره چای سبز، قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، تخلیه شکمی، نگهداری در یخ

توضیحات بیشتر