دانلود word بررسي اثربخشي بخشايش درماني گروهي در کاهش پرخاشگري نوجوانان پرخاشگر 11 تا 13 ساله شهرستان دزفول

لینک دانلود

 دانلود word بررسي اثربخشي بخشايش درماني گروهي در کاهش پرخاشگري نوجوانان پرخاشگر 11 تا 13 ساله شهرستان دزفول دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي اثربخشي بخشايش درماني گروهي در کاهش پرخاشگري نوجوانان پرخاشگر 11 تا 13 ساله شهرستان دزفول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي اثربخشي بخشايش درماني گروهي در کاهش پرخاشگري نوجوانان پرخاشگر 11 تا 13 ساله شهرستان دزفول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي اثربخشي بخشايش درماني گروهي در کاهش پرخاشگري نوجوانان پرخاشگر 11 تا 13 ساله شهرستان دزفول :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :16

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بخشش درمانی به صورت گروهی در کاهش پرخاشگری نوجوانان 11 تا 13 ساله پرخاشگر پسر شهرستان دزفول بود.روش بررسی: پژوهش نیمه آزمایشی (طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل) حاضر بر روی 30 دانش آموز 11 تا 13 ساله که در پرسشنامه پرخاشگری باس و پری نمرات بالا گرفته بودند، اجرا شد. شرکت کنندگان به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. پرسشنامه پرخاشگری باس و پری به عنوان پیش آزمون بر روی دو گروه اجرا شد. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه (هفتگی) یک ساعته در معرض مشاوره قرار گرفت و گروه کنترل هیچ گونه مشاوره ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون لوین، کولموگروف اسمیرونوف، t نمرات اختلافی دو گروه مستقل و t دو گروه همبسته تحلیل شد.نتایج: تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون t دو گروه مستقل جهت مقایسه بین گروهی نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری را در پرخاشگری و ابعاد آن (پرخاشگری جسمی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت) کسب کرده است. همچنین آزمون t وابسته جهت مقایسه درون گروهی پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش نشان داد که پرخاشگری و ابعاد آن به طور معنی دار پس از اجرای متغیر مستقل کاهش یافته است.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بخشش درمانی به صورت گروهی می تواند به طور معنی دار و اثربخش پرخاشگری کلی و ابعاد پرخاشگری جسمی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت را کاهش دهد.
كلید واژه: پرخاشگری، بخشش، بخشایش درمانی گروهی

توضیحات بیشتر