دانلود word ارزش شاخص فاصله سر پيچ با ناحيه ساب کندرال سرفمور (TAD) در پيش آگهي فيکساسيون شکستگي هاي اينترتروکانتريک فمور با پيچ ديناميک هيپ (DHS)

لینک دانلود

 دانلود word ارزش شاخص فاصله سر پيچ با ناحيه ساب کندرال سرفمور (TAD) در پيش آگهي فيکساسيون شکستگي هاي اينترتروکانتريک فمور با پيچ ديناميک هيپ (DHS) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارزش شاخص فاصله سر پيچ با ناحيه ساب کندرال سرفمور (TAD) در پيش آگهي فيکساسيون شکستگي هاي اينترتروکانتريک فمور با پيچ ديناميک هيپ (DHS)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارزش شاخص فاصله سر پيچ با ناحيه ساب کندرال سرفمور (TAD) در پيش آگهي فيکساسيون شکستگي هاي اينترتروکانتريک فمور با پيچ ديناميک هيپ (DHS)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارزش شاخص فاصله سر پيچ با ناحيه ساب کندرال سرفمور (TAD) در پيش آگهي فيکساسيون شکستگي هاي اينترتروکانتريک فمور با پيچ ديناميک هيپ (DHS) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تعداد صفحات :5

زمینه و اهداف: شکستگی های اینترتروکانتریک شایعترین شکستگی های نیازمند جراحی می باشند و بالاترین میزان مرگ به دنبال درمان جراحی را دارند. ابزارهای مختلفی برای فیکساسیون شکستگی اینترتروکانتریک وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ارزش اخباری مثبت شاخص TAD (فاصله TiP پیچ تا آپکس سر فمور هم در نمای APو هم لترال) در تعیین پیش آگهی بیماران درمان شده با DHS اجرا شده است.مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی - تحلیلی آینده نگر، 100 بیمار با شکستگی اینترتروکانتریک درمان شده با DHS در بخش ارتوپدی مرکز آموزشی درمانی شهداء مورد مطالعه قرار گرفتند. این بیماران از نظر ارتباط TAD با شکست فیکساسیون مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: از مجموع 100 بیمار مورد بررسی 53% مرد و 47% زن بودند. حداقل سن بیماران در این مطالعه 29 سال و حداکثر آن 100 سال بود. میانگین سن بیماران نیز 76.71±11.17 سال بدست آمد. از نظر استئوپوروز 43% بیماران دارای گرید 4، 29% گرید 3، 21% گرید 5، 5% گرید 2، و 2% گرید 6 بودند. محل پیچ در 57% موارد خلفی - تحتانی و در 40% سانترال و در 3% فوقانی بود. میانگین TAD برابر با 23.5±1.83 به دست آمد. شایعترین عارضه مشاهده شده شل شدن پیچ بود.نتیجه گیری: بر اساس یافته ای این مطالعه فراوانی شکستگی های اینترتروکانتریک در مردان نسبت به زنان بیشتر است. موارد استئوپروزیس در اکثر بیماران دچار شکستگی های اینتر تروکانتریک وجود داشت. فاصله سر پیچ تا آپکس با شکست فیکساسیون ارتباط معنی داری دارد.
كلید واژه: شکستگی اینترتروکانتریک، TAD، پیچ دینامیک هیپ

توضیحات بیشتر