دانلود word بررسي تاثير بکارگيري مدل مراقبت مشارکتي بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي

لینک دانلود

 دانلود word بررسي تاثير بکارگيري مدل مراقبت مشارکتي بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تاثير بکارگيري مدل مراقبت مشارکتي بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تاثير بکارگيري مدل مراقبت مشارکتي بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تاثير بکارگيري مدل مراقبت مشارکتي بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN)

تعداد صفحات :8

اهداف: نارسایی قلبی یکی از مهمترین و شایع ترین بیماری هایی است که با وجود پیشرفت های پزشکی هنوز از مشکلات عمده نظام های بهداشت و درمان است. امروزه یکی از اهداف برنامه های مراقبت پرستاری، بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی است. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی بود.روش ها: در این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی 90 نفر از بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بخش های ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1389 به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی 45 نفری آزمون و کنترل تقسیم شدند. برای سنجش کیفیت زندگی (متغیر وابسته) از پرسشنامه استاندارد شده کیفیت زندگی در بیماران نارسایی قلبی، حاوی 22 سوال در مورد سه بعد اصلی کیفیت زندگی (جسمی، روحی روانی و اجتماعی اقتصادی) استفاده شد. مداخله در طول سه ماه در گروه آزمون طبق مراحل طراحی شده در مدل مراقبت مشارکتی اجرا شد. نتایج پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS18 با استفاده از آزمون های آماری t زوجی،t مستقل و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: بین میانگین کلی کیفیت زندگی (از 60.11±10.7 به 35.43±8.6 در گروه آزمون و از 45.63±7.3 به 57.42±11.9 در گروه کنترل) و نیز ابعاد آن (جسمی، روحی روانی و اجتماعی اقتصادی) در دو گروه آزمون و کنترل تفاوت آماری معنی داری نشان داده شد (p<0.05).نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است، در گروه آزمون که بر اساس مدل مراقبت مشارکتی تحت مراقبت و درمان قرار گرفته اند میانگین نمرات کیفیت زندگی در هر سه بعد نسبت به گروه کنترل، بهبودی معنی داری یافته است و استفاده از این مدل در مراقبت و درمان بیماران نارسایی قلبی توصیه می شود.
كلید واژه: نارسایی قلبی، کیفیت زندگی، مدل پرستاری، مراقبت مشارکتی

توضیحات بیشتر