دانلود word رابطه سبک هاي دلبستگي با همدلي در دانشجويان پرستاري

لینک دانلود

 دانلود word رابطه سبک هاي دلبستگي با همدلي در دانشجويان پرستاري دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word رابطه سبک هاي دلبستگي با همدلي در دانشجويان پرستاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word رابطه سبک هاي دلبستگي با همدلي در دانشجويان پرستاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word رابطه سبک هاي دلبستگي با همدلي در دانشجويان پرستاري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايران

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: سبک های دلبستگی پرستاران به عنوان مراقبان و اعضاء تیم های مراقبت پزشکی، وهمدلی به عنوان ظرفیتی اساسی که در مدیریت روابط، حمایت از فعالیت های اجتماعی و بینش به کیفیت روابط پرستار - بیمار سهیم است، موضوعات ارزشمندی برای مطالعه می باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی دانلود word رابطه سبک هاي دلبستگي با همدلي در دانشجويان پرستاري ساکن در خوابگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.روش بررسی: این مطالعه در مورد 260 دانشجو (130 پسر، 130 دختر) انجام گرفت. از شرکت کنندگان خواسته شد تا پرسشنامه سبک های دلبستگی و شاخص واکنش پذیری بین فردی را تکمیل کنند. داده ها پس از جمع اوری با اسفاده از نرم افزار آماری SPSS نگارش 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی رابطه بین متغیر ها، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که سبک دلبستگی ایمن با همدلی همبستگی مثبت معنادار دارد و سبک دلبستگی ناایمن با همدلی همبستگی منفی معنادار داشته اند (P<0.50). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که دلبستگی ایمن، 67% واریانس همدلی را توضیح می دهد در حالیکه شیوه دلبستگی اضطرابی 61% و شیوه دلبستگی اجتنابی 54% واریانس همدلی را تبیین می نماید (0.001=P).نتیجه گیری کلی: ارزیابی و شناخت سبک های دلبستگی پرستاران و ارتباط سبک های دلبستگی با همدلی، می تواند رهنمودهای ارزشمندی را در زمینه تامین بهداشت روانی برای دانشجویان پرستاری به همراه داشته باشد.
كلید واژه: سبک های دلبستگی، همدلی، پرستار

توضیحات بیشتر