دانلود word بررسي تاثير آموزش امداد و انتقال هوايي به روش سخنراني بر سطوح يادگيري پرستاران

لینک دانلود

 دانلود word بررسي تاثير آموزش امداد و انتقال هوايي به روش سخنراني بر سطوح يادگيري پرستاران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تاثير آموزش امداد و انتقال هوايي به روش سخنراني بر سطوح يادگيري پرستاران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تاثير آموزش امداد و انتقال هوايي به روش سخنراني بر سطوح يادگيري پرستاران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تاثير آموزش امداد و انتقال هوايي به روش سخنراني بر سطوح يادگيري پرستاران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN)

تعداد صفحات :8

مقدمه: پرستاران به عنوان یکی از اعضای تیم پروازی باید با شرایط و نحوه صحیح انتقال بیماران آشنا باشند تا انتقالی ایمن صورت گیرد. آشنایی و آموزش پرستاران برای افزایش آگاهی، عملکرد و نگرش آنان سبب شد تا پژوهشی با هدف بررسی تاثیر آموزش امداد و انتقال هوایی به روش سخنرانی بر میزان دانش، فهم و کاربرد پرستاران انجام شود.روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، سی نفر از پرستاران شاغل در یکی از بیمارستان های منتخب تهران به روش نمونه گیری آسان در سال 1390 انتخاب شدند و آموزش در زمینه امداد و انتقال هوایی به روش سخنرانی انجام شد. پرسشنامه محقق ساخته دارای سی سوال، میزان تاثیر آموزش را در سه سطح دانش، فهم و کاربرد در حیطه شناختی قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از آموزش بررسی نمود. روایی پرسشنامه با نظرات اعضای هیات علمی و پایایی پرسشنامه با آزمون کودریچارسون 21 (0.72) تایید شد. داده ها با نرم افزار SPSS17 و آزمون کای اسکوار و آنوای اندازه های تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین (و انحراف معیار) نمرات در سطح دانش قبل و بعد از آموزش و چهار هفته بعد، به ترتیب 4.17 (±1.64)، 7.67 (±1.4)، 7.27 (±1.9)، در سطح فهم به ترتیب 4.53 (±1.2)، 6.9 (±1.9)، 5.7 (±1.5) و در سطح کاربرد به ترتیب 3.3 (±1.4)، 6.53 (±1.6)، 6.33 (±1.6)، به دست آمد. نمرات مجموع سطوح به ترتیب قبل، 12.03 (±2.8)، بلافاصله بعد از آموزش 21.1 (±3.3) و چهار هفته بعد، 19.3 (±4.01) از مجموع سی نمره بود. اختلاف معنی داری در روند یادگیری در تمام سطوح مشاهده شد (p<0.001).نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده تاثیر آموزش بر سطوح یادگیری بود. بنابراین آموزش پرستاری امداد و انتقال هوایی به شیوه سخنرانی می تواند مفید باشد، اما پیشنهاد می شود روش های نوین آموزشی نیز به منظور آموزش موثرتر بررسی شود.
كلید واژه: امداد و انتقال هوایی، آموزش سخنرانی، سطوح یادگیری، حیطه شناختی، پرستاران

توضیحات بیشتر