دانلود word مقايسه ميزان بروز آسپيراسيون تنفسي دو روش تغذيه لوله اي بلوس متناوب و قطره اي متناوب کيسه اي

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه ميزان بروز آسپيراسيون تنفسي دو روش تغذيه لوله اي بلوس متناوب و قطره اي متناوب کيسه اي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه ميزان بروز آسپيراسيون تنفسي دو روش تغذيه لوله اي بلوس متناوب و قطره اي متناوب کيسه اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه ميزان بروز آسپيراسيون تنفسي دو روش تغذيه لوله اي بلوس متناوب و قطره اي متناوب کيسه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه ميزان بروز آسپيراسيون تنفسي دو روش تغذيه لوله اي بلوس متناوب و قطره اي متناوب کيسه اي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN)

تعداد صفحات :8

اهداف: آسپیراسیون محتویات معده، یکی از عوارض جدی و قابل پیش گیری در بیماران با تغذیه ای لوله ایست که حتی می تواند منجر به مرگ شود در مورد ایمن ترین روش تغذیه جای بحث وجود دارد. از این رو این مطالعه با هدف «تعیین میزان بروز آسپیراسیون تنفسی دو روش تغذیه لوله ای بلوس متناوب و قطره ای متناوب کیسه ای»، انجام شد.روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 72 بیمار بستری در بخش آی سی یو و تروما که به روش لوله ای تغذیه می شدند، به روش تدریجی و پس از بررسی متغیرهای زمینه ای، به دو گروه بلوس متناوب و روش قطره ای متناوب کیسه ای تقسیم شده و هر دو گروه به طور مستقل و به مدت سه روز تغذیه شدند. سپس هر دو گروه از نظر میزان بروز آسپیراسیون تنفسی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از فرم ثبت مشخصات فردی، تغذیه ای، تنفسی و اطلاعات مربوط به دو روش تغذیه ای واحدهای مورد پژوهش از مرکز آموزشی - درمانی منتخب شهر رشت در سال 1389 انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی، استنباطی و نرم افزار SPSS16 انجام شد.یافته ها: میزان بروز آسپیراسیون تنفسی در روش تغذیه لوله ای بلوس متناوب 5.6 درصد و در نوع قطره ای متناوب کیسه ای صفر بود و آزمون دقیق فیشر، تفاوت آماری معنی داری را بین دو گروه نشان نداد (p=0.47).نتیجه گیری: با توجه به عدم معنی دار بودن میزان آسپیراسیون تنفسی در دو گروه می توان ذکر نمود که روش بلوس متناوب هنوز هم به عنوان یک روش تغذیه ای استاندارد در کتب معرفی شده و اگر بر اساس اصول صحیح انجام گیرد خطر آسپیراسیون را کاهش می دهد.
كلید واژه: آسپیراسیون تنفسی، تغذیه لوله ای، روش بلوس متناوب، روش قطره ای متناوب کیسه ای

توضیحات بیشتر