دانلود word تاثير مراقبت مبتني بر فرايند پرستاري بر اضطراب بيماران کانديد عمل جراحي انتخابي زنان

لینک دانلود

 دانلود word تاثير مراقبت مبتني بر فرايند پرستاري بر اضطراب بيماران کانديد عمل جراحي انتخابي زنان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير مراقبت مبتني بر فرايند پرستاري بر اضطراب بيماران کانديد عمل جراحي انتخابي زنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير مراقبت مبتني بر فرايند پرستاري بر اضطراب بيماران کانديد عمل جراحي انتخابي زنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير مراقبت مبتني بر فرايند پرستاري بر اضطراب بيماران کانديد عمل جراحي انتخابي زنان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايران

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: اگر چه جراحی به عنوان یکی از روش های درمانی، امروزه بسیاری از بیماران را از خطر مرگ حتمی نجات می دهد اما عوارضی نیز بدنبال دارد. یکی از مهم ترین عوارض روانی جراحی، اضطراب ناشی از عمل جراحی است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مراقبت مبتنی بر فرایند پرستاری بر میزان اضطراب بیماران کاندید عمل جراحی انتخابی زنان انجام شده است.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی، 60 بیمار کاندید عمل جراحی انتخابی زنان در بیمارستان کوثر قزوین بر اساس تخصیص تصادفی به گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. در گروه مداخله، پژوهشگر بیماران را پس از پذیرش بر اساس فرایند پرستاری بررسی می کرد. در صورت وجود هر کدام از تشخیص های پرستاری مانند «اضطراب، کمبود آگاهی، ترس» آموزش های لازم به بیماران ارائه شد. در گروه کنترل بیماران فقط مراقبت های روتین را دریافت می کردند. برای گردآوری داده ها از یک پرسشنامه شامل مشخصات دموگرافیک، مقیاس اضطراب و آگاهی قبل از عمل آمستردام و تست آزمایشگاهی برای اندازه گیری سطح کورتیزول سرم استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و تحلیلی (مجذور کای، تست دقیق فیشر، تی زوجی، تی مستقل، ویلکاکسون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد (نرم افزار آماری SPSS نسخه 17).یافته ها: نتایج آزمون آماری تی زوجی نشان داد در گروه مداخله، میانگین اضطراب قبل از عمل (3.3±13.16) در مقایسه با زمان پذیرش (3.6±23.33) کاهش معنی داری داشت (0.001=p، t=-4.7) در حالیکه میانگین اضطراب قبل از عمل در گروه کنترل (4.28±23.4) نسبت به میانگین اضطراب زمان پذیرش (3.96±17.03) افزایش یافته بود (0.001=p،t=-7.39 ). نتایج آزمون آماری تی مستقل نشان داد میانگین اضطراب قبل از عمل در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بوده است (0.001=p، t=-10.3).نتیجه گیری کلی: بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان مراقبت مبتنی بر فرایند پرستاری را به عنوان یک مداخله غیر داروئی و موثر برای کاهش اضطراب و نگرانی های این بیماران پیشنهاد نمود.
كلید واژه: مراقبت، فرایند پرستاری، اضطراب قبل از عمل، کورتیزول

توضیحات بیشتر