دانلود word تاثير آموزش به شيوه سخنراني و چندبعدي بر بهبود زخم پاي ديابتي و پايبندي بيماران به توصيه هاي مراقبتي

لینک دانلود

 دانلود word تاثير آموزش به شيوه سخنراني و چندبعدي بر بهبود زخم پاي ديابتي و پايبندي بيماران به توصيه هاي مراقبتي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير آموزش به شيوه سخنراني و چندبعدي بر بهبود زخم پاي ديابتي و پايبندي بيماران به توصيه هاي مراقبتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير آموزش به شيوه سخنراني و چندبعدي بر بهبود زخم پاي ديابتي و پايبندي بيماران به توصيه هاي مراقبتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير آموزش به شيوه سخنراني و چندبعدي بر بهبود زخم پاي ديابتي و پايبندي بيماران به توصيه هاي مراقبتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايران

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: گروهی از بیماران مبتلا به دیابت از توصیه های مراقبت از پا پیروی نمی کنند. شیوه آموزش ممکن است از عوامل تاثیرگذار بر میزان پیروی از توصیه های مراقبتی و بهبود زخم باشد. از این رو، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر دو شیوه آموزشی سخنرانی و چندبعدی بر پایبندی به توصیه های مراقبتی و بهبودی زخم پای دیابتی در سال 1390 در کاشان انجام شد.روش بررسی: مطالعه به صورت کارآزمایی تصادفی با گروه کنترل، در سه گروه 20 نفره (آموزش به شیوه سخنرانی، آموزش به شیوه چند بعدی، و گروه کنترل) مبتلا به زخم پای دیابتی، مراجعه کننده به بیمارستان بهشتی کاشان انجام شد. هر یک از گروه های مداخله، با محتوای مشابه آموزش دیدند. پس از 3 ماه مساحت و عمق زخمهای سه گروه (از طریق بررسی زخم) و پایبندی به توصیه های مراقبتی (به کمک یک چک لیست مراقبت روزانه) مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آمار توصیفی، آزمونهای T-test، paired t test، آنالیز واریانس، ANCOVA و مجذور کای با استفاده از SPSS نسخه 11.5 انجام شد.یافته ها: پس از مداخله، مساحت و نیز عمق زخم در هر سه گروه نسبت به قبل از مداخله بطور معنی داری کاهش یافت (0.05>P) اما میزان این کاهش در گروه های آموزش دیده و بویژه در گروه آموزش چندبعدی بیشتر بود. میانگین نمره پایبندی به مراقبت از پا در گروه سخنرانی 9.3±66.4 و در گروه چندبعدی 7.4±79.6 بود (0.009=P).نتیجه گیری کلی: پایبندی به برنامه مراقبتی و نیز بهبود زخم پا در گروه های آموزش دیده بیش از گروه کنترل بود. این آثار بویژه در گروه آموزش چند بعدی بیشتر بود. توصیه می شود تا برنامه های آموزشی چندبعدی به بیماران دیابتی در نظام سلامت تلفیق شود تا بیماران در مراقبت از زخم های پا توانمند شوند. همچنین، تکرار مطالعه با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر بر بهبود زخم پیشنهاد می شود.
كلید واژه: پای دیابتی، شیوه آموزش بیمار، مراقبت از خود، آموزش چند بعدی، متابعت

توضیحات بیشتر