دانلود word کنترل بيولوژيکي بيماري فوزاريوم سنبله گندم ناشي از Fusarium graminearum با استفاده از سه گونه بومي تريکودرما در زمان هاي مختلف اسپورپاشي در شرايط مزرعه

لینک دانلود

 دانلود word کنترل بيولوژيکي بيماري فوزاريوم سنبله گندم ناشي از Fusarium graminearum با استفاده از سه گونه بومي تريکودرما در زمان هاي مختلف اسپورپاشي در شرايط مزرعه دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word کنترل بيولوژيکي بيماري فوزاريوم سنبله گندم ناشي از Fusarium graminearum با استفاده از سه گونه بومي تريکودرما در زمان هاي مختلف اسپورپاشي در شرايط مزرعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word کنترل بيولوژيکي بيماري فوزاريوم سنبله گندم ناشي از Fusarium graminearum با استفاده از سه گونه بومي تريکودرما در زمان هاي مختلف اسپورپاشي در شرايط مزرعه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word کنترل بيولوژيکي بيماري فوزاريوم سنبله گندم ناشي از Fusarium graminearum با استفاده از سه گونه بومي تريکودرما در زمان هاي مختلف اسپورپاشي در شرايط مزرعه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :22

فوزاریوم سنبله یکی از بیماری های مهم گندم در مناطق مرطوب و نیمه گرمسیری کشور محسوب می شود. استفاده از عوامل بیولوژیکی یکی از روش های موثر در کنترل این بیماری می باشد. در این پژوهش سه گونه بومی Trichoderma harzianum، T. aroviridae و T. virens به عنوان عوامل بیولوژیک در کنترل این بیماری در سه زمان مختلف اسپورپاشی مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین به منظور مقایسه بین میزان تاثیر کنترل عوامل آنتاگونیست با قارچکش های رایج منطقه از قارچکش پروپیکونازول (تیلت) استفاده شد. آزمایش بر روی دو رقم فلات و مغان به صورت آزمایش اسپیلت پلات-فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در شرایط مزرعه انجام شد. هنگامی که سنبله ها در مرحله گرده افشانی بودند اسپورپاشی ها در 3 زمان مختلف که شامل T1 (اسپورپاشی ابتدا با تریکودرما با غلظت 3×107 بعد از دو روز اسپورپاشی با فوزاریوم با غلظت 3×105)، T2 (اسپورپاشی همزمان تریکودرما و فوزاریوم) و T3 (اسپورپاشی ابتدا با فوزاریوم بعد از 2 روز با تریکودرما) انجام گرفتند. سه روز بعد از آخرین اسپورپاشی فاکتورهای بیماری زایی که شامل درصد آلودگی و شدت آلودگی بودند اندازه گیری شدند. عملکرد دانه و وزن هزار دانه نیز بعد از برداشت محصول اندازه گیری شدند. مقایسه میانگین ها نشان داد که در رابطه با درصد و شدت آلودگی و وزن هزار دانه، تمامی تیمارها با تیمار شاهد با آلودگی مصنوعی اختلاف معنی داری داشتند و درصد و شدت آلودگی در آنها کمتر و وزن هزاردانه در آنها بیشتر از تیمار شاهد آلوده بود. همچنین نتایج نشان داد که، تیمار قارچکش با درصد آلودگی 40.33 درصد، شدت آلودگی 7.38 درصد، وزن هزار دانه 32.3 گرم و عملکرد دانه 225.33 گرم در مقایسه با تیمارهای آنتاگونیستی تریکودرما توانست نتایج قابل قبولتری را نشان دهد. در رابطه با زمان های مختلف اسپورپاشی در ارتباط درصد و شدت آلودگی و عملکرد دانه، نتایج نشان داد که تیمارهایی که در زمان T1 استفاده شده بودند نتایج بهتری را در مقایسه با زمان های T2 و زمان T3 نشان داد. در نتیجه زمان T1 به عنوان کارآمدترین زمان مصرف سوسپانسیون تریکودرما شناخته گردید. در رابطه با ارقام گندم نتایج حاکی از این بود که، بین دو رقم فلات و مغان در رابطه با درصد و شدت آلودگی و عملکرد دانه اختلاف معنی داری مشاهده شد و رقم مغان توانست نتایج بهتری را در مقایسه با رقم فلات نشان دهد.
كلید واژه: فوزاریوم سنبله گندم، تریکودرما، پروپیکونازول، کنترل بیولوژیک

توضیحات بیشتر