دانلود word مقايسه ميزان اثربخشي سه روش رفتاردرماني شناختي، دارودرماني و رفتاردرماني شناختي توام با مواجهه و پيشگيري از پاسخ در بهبود علايم اختلال وسواس - جبري

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه ميزان اثربخشي سه روش رفتاردرماني شناختي، دارودرماني و رفتاردرماني شناختي توام با مواجهه و پيشگيري از پاسخ در بهبود علايم اختلال وسواس - جبري دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه ميزان اثربخشي سه روش رفتاردرماني شناختي، دارودرماني و رفتاردرماني شناختي توام با مواجهه و پيشگيري از پاسخ در بهبود علايم اختلال وسواس - جبري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه ميزان اثربخشي سه روش رفتاردرماني شناختي، دارودرماني و رفتاردرماني شناختي توام با مواجهه و پيشگيري از پاسخ در بهبود علايم اختلال وسواس - جبري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه ميزان اثربخشي سه روش رفتاردرماني شناختي، دارودرماني و رفتاردرماني شناختي توام با مواجهه و پيشگيري از پاسخ در بهبود علايم اختلال وسواس - جبري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جنتاشاپير

تعداد صفحات :16

زمینه: هدف از این پژوهش، مقایسه میزان اثربخشی رفتاردرمانی شناختی، رفتاردرمانی شناختی توام با روش مواجهه و پیشگیری از پاسخ و دارودرمانی در بهبود علایم اختلال وسواس - جبری می باشد.روش: طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل با پیگیری بود. آزمودنی های پژوهش را 48 بیمار وسواسی - جبری تشکیل می دادند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در 4 گروه رفتاردرمانی شناختی توام با روش مواجهه و پیشگیری از پاسخ، رفتاردرمانی شناختی، دارودرمانی و کنترل قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های وسواسی - جبری مادزلی، افسردگی بک (ویراست دوم) و اضطراب بک استفاده شد. نمرات به دست آمده از ارزیابی ها در سه مرحله (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) با روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیری یک راهه و آزمون تعقیبی توکی با استفاده از نسخه 18 نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هر سه نوع درمان رفتاردرمانی شناختی توام با روش مواجهه و پیشگیری از پاسخ، رفتاردرمانی شناختی و دارودرمانی به طور معناداری باعث کاهش علایم اختلال وسواسی - جبری شدند (P<0.001). در بلندمدت اثر رفتاردرمانی شناختی توام با روش مواجهه و پیشگیری از پاسخ و رفتاردرمانی شناختی موثرتر از دارودرمانی بود، اما بین اثر رفتاردرمانی شناختی توام با روش مواجهه و پیشگیری از پاسخ و رفتاردرمانی شناختی تفاوتی وجود نداشت (P<0.001).نتیجه گیری: هر سه نوع درمان در کاهش علایم اختلال وسواسی - جبری موثر می باشند و در بلندمدت، رفتاردرمانی شناختی توام با روش مواجهه و پیشگیری از پاسخ و رفتاردرمانی شناختی اثر دیرپاتری نسبت به دارودرمانی دارند.
كلید واژه: اختلال وسواس - جبری، رفتاردرمانی شناختی، مواجهه و پیشگیری از پاسخ، دارودرمانی

توضیحات بیشتر