دانلود word بررسي صفات زراعي و عملکرد ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم نان در منطقه زنجان

لینک دانلود

دانلود word بررسي صفات زراعي و عملکرد ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم نان در منطقه زنجان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي صفات زراعي و عملکرد ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم نان در منطقه زنجان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي صفات زراعي و عملکرد ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم نان در منطقه زنجان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي صفات زراعي و عملکرد ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم نان در منطقه زنجان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :21

به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان زمستانه در شرایط آبی، همچنین تعیین ارتباط این خصوصیات با عملکرد دانه، تعداد 15 ژنوتیپ پیشرفته گندم همراه با سه رقم متداول منطقه، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1390-1389 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خیرآباد زنجان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ ها از نظر صفات وزن هزاردانه، تعداد روز تا ظهور سنبله، شاخص برداشت و تعداد دانه در سنبله ساقه اصلی، عملکرد دانه، طول سنبله اصلی و وزن دانه در سنبله اختلاف معنی داری وجود دارد. در شرایط آبیاری همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه با صفت ارتفاع بوته (r=0.70) و وزن دانه در سنبله (r=0.59) وجود داشته، در حالی که عملکرد دانه دارای همبستگی منفی و معنی داری با تعداد پنجه بارور (r=-0.73) بود. تجزیه علیت نشان داد که صفات شاخص برداشت، تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد روز تا ظهور سنبله دارای بیشترین اثر مستقیم مثبت بر عملکرد دانه بودند. در مجموع ژنوتیپ شماره 4 (COl NO.3625//Alamoot) دارای بالاترین عملکرد دانه (7997 کیلوگرم در هکتار) نسبت به سایر ژنوتیپ ها بود. این ژنوتیپ بر اساس نتایج حاصله پرمحصول ترین ژنوتیپ تحت شرایط آبیاری انتخاب شد.
كلید واژه: صفات مورفوفیزیولوژیک، ‘ندم نان، تنوع ژنتیکی، زودرسی

توضیحات بیشتر