دانلود word اثر تمرين اختياري دويدن روي چرخ دوار و عصاره آليوم پارادوکسوم بر سطوح عامل نوروتروفيک مشتق از مغز در هيپوکامپ موش هاي ديابتي القاء شده با آلوکسان

لینک دانلود

 دانلود word اثر تمرين اختياري دويدن روي چرخ دوار و عصاره آليوم پارادوکسوم بر سطوح عامل نوروتروفيک مشتق از مغز در هيپوکامپ موش هاي ديابتي القاء شده با آلوکسان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر تمرين اختياري دويدن روي چرخ دوار و عصاره آليوم پارادوکسوم بر سطوح عامل نوروتروفيک مشتق از مغز در هيپوکامپ موش هاي ديابتي القاء شده با آلوکسان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر تمرين اختياري دويدن روي چرخ دوار و عصاره آليوم پارادوکسوم بر سطوح عامل نوروتروفيک مشتق از مغز در هيپوکامپ موش هاي ديابتي القاء شده با آلوکسان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر تمرين اختياري دويدن روي چرخ دوار و عصاره آليوم پارادوکسوم بر سطوح عامل نوروتروفيک مشتق از مغز در هيپوکامپ موش هاي ديابتي القاء شده با آلوکسان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران)

تعداد صفحات :10

مقدمه: هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر شش هفته تمرین اختیاری چرخ دوار و مصرف عصاره گیاه آلیوم پارادوکسوم بر سطوح عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) Brain Derived Neurotrophic Factor در هیپوکامپ موش های دیابتی القاء شده با آلوکسان بود.روش ها: 42 سر موش نر هشت هفته ای با میانگین وزن 5±235 گرم از انستیتو پاستور شمال ایران تهیه شدند و به طور تصادفی به شش گروه (کنترل، تمرین، دیابت - تمرین، دیابت بدون تمرین، دیابت - آلیوم، دیابت - آلیوم - تمرین) تقسیم شدند. دیابتی کردن موش ها طی یک بار تزریق آلوکسان مونوهیدرات (120 میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن) محلول در بافر سالین به صورت درون صفاقی انجام شد. مدت مطالعه شش هفته و برای گروه های تمرینی، ورزش از نوع اختیاری روی چرخ دوار بود. پس از پایان دوره ورزش، بعد از بیهوشی با مخلوط کتامین (mg/kg 50-30) و زایلازین (mg/kg5-3)، سر حیوانات با قیچی جراحی قطع، مغز خارج شده و هیپوکامپ روی یخ جدا گردید. هیپوکامپ در بافر تهیه شده هموژن و پس از سانتریفوژ، سوپرناتانت به دست آمده جهت اندازه گیری BDNF استفاده گردید. سطح BDNF هیپوکامپ با استفاده از کیت EIA و به روش آنزیم لینک ایمنواسی (ELISA) اندازه گیری شد. داده ها به روش تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD بررسی شدند.یافته ها: دیابت القایی با آلوکسان تغییر معناداری در سطح BDNF هیپوکامپ ایجاد نکرد (P<0.05). نتایج نشان داد که بین سطوح BDNF هیپوکامپ گروه کنترل با گروه دیابت - آلیوم (P=0.001) و گروه دیابت – آلیوم - تمرین (P=0.001) تفاوت معناداری وجود داشت.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که دیابت ناشی از تزریق آلوکسان مونوهیدرات تغییر معناداری درBDNF ایجاد نکرد. انجام فعالیت اختیاری چرخ دوار و مصرف آلیوم پارادوکسوم می تواند موجب افزایش BDNF گردد. این افزایش می تواند در مقابله با اثرات زیانبار دیابت و استرس اکسایشی همراه با آن مفید باشد.
كلید واژه: دیابت، BDNF هیپوکامپ، تمرین اختیاری، آلیوم پارادوکسوم، موش های صحرایی

توضیحات بیشتر