دانلود word ارتباط سطح سرمي آديپسين با سندرم تخمدان پلي كيستيك (PCOS)

لینک دانلود

دانلود word ارتباط سطح سرمي آديپسين با سندرم تخمدان پلي كيستيك (PCOS) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارتباط سطح سرمي آديپسين با سندرم تخمدان پلي كيستيك (PCOS) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارتباط سطح سرمي آديپسين با سندرم تخمدان پلي كيستيك (PCOS)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارتباط سطح سرمي آديپسين با سندرم تخمدان پلي كيستيك (PCOS) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: آدیپوكین ها، پروتئین های مترشحه از بافت چربی هستند كه در كنترل متابولیسم بدن شركت دارند. آدیپسین از جمله آدیپوكین ها بوده كه نقش سیستمیك در متابولیسم چربی یا سایر سیستم های فیزیولوژیك مرتبط با بالانس انرژی بدن دارد. در مطالعات گوناگون سطح سرمی آدیپسین با تغییر در شاخص توده بدنی (Body Mass Index-BMI)، و مقاومت به انسولین همراه بوده است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط آدیپسین با سندرم تخمدان پلی كیستیك (Poly Cystic Ovary Syndrome -PCOS) انجام شد.روش كار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال 1390 روی بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی كیستیك (PCOS)مراجعه كننده به درمانگاه مركز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی انجام شد. 45 بیمار مبتلا به سندرم تخمدان پلی كیستیك و 45 نفر به عنوان گروه شاهد به روش نمونه گیری آسان انتخاب و بررسی شدند. سطح سرمی هورمون آدیپسین و انسولین به روش الایزا و سطح سرمی گلوكز به روش رنگ سنجی آنزیمی در حالت ناشتا سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون T مستقل، ضریب همبستگی و آنالیز واریانس یك طرفه به كمك نرم افزار SPSS16 تحلیل شد.یافته ها: ارتباط معنی داری بین میزان آدیپسین سرم و بیماری سندرم تخمدان پلی كیستیك وجود نداشت (15.93±7.24 نانوگرم بر دسی لیتر در بیماران مبتلا به PCOS و 14.24±7.53 نانوگرم بر دسی لیتر در گروه شاهد p=0.272). میزان گلوكز و انسولین در افراد بیمار (به ترتیب 104.1±13.4 (p=0.047) میلی گرم بر دسی لیتر و 10.8±5.2، (p<0.000) میلی یونیت بر لیتر بالاتر از افراد گروه شاهد بوده و این افراد مبتلا به مقاومت به انسولین بودند.نتیجه گیری: این مطالعه ارتباط معنی داری بین میزان آدیپسین و سندرم تخمدان پلی كیستك نشان نمی دهد. ممكن است با بزرگ تر كردن جامعه یا محدود كردن رده سنی ارتباط معنی داری بین هورمون آدیپسین و سندرم تخمدان پلی كیستیك وجود داشته باشد.
كلید واژه: آدیپسین، چاقی، مقاومت به انسولین، سندرم تخمدان پلی كیستیك (PCOS)

توضیحات بیشتر