دانلود word ارتباط تيپ شخصيتي D، خود - دلسوزي و حمايت اجتماعي با رفتارهاي بهداشتي در بيماران كرونر قلبي

لینک دانلود

 دانلود word ارتباط تيپ شخصيتي D، خود - دلسوزي و حمايت اجتماعي با رفتارهاي بهداشتي در بيماران كرونر قلبي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارتباط تيپ شخصيتي D، خود - دلسوزي و حمايت اجتماعي با رفتارهاي بهداشتي در بيماران كرونر قلبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارتباط تيپ شخصيتي D، خود - دلسوزي و حمايت اجتماعي با رفتارهاي بهداشتي در بيماران كرونر قلبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارتباط تيپ شخصيتي D، خود - دلسوزي و حمايت اجتماعي با رفتارهاي بهداشتي در بيماران كرونر قلبي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي سلامت

تعداد صفحات :20

هدف: نظر به اهمیت و تأثیر روزافزون عوامل روانی – اجتماعی در سلامت جسمی و تأثیر سبک زندگی نادرست در بروز بیماری های قلبی- عروقی، هدف پژوهش حاضر ارتباط تیپ شخصیتی D، خود- دلسوزی و حمایت اجتماعی با رفتارهای بهداشتی بیماران کرونرقلبی می باشد.روش: در این مطالعه همبستگی، نمونه شامل پژوهش 84 بیمار کرونر قلبی مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی شهید مدرس تهران در سال 1389 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تیپ شخصیتی D، مقیاس خود- دلسوزی، مقیاس حمایت اجتماعی و پرسشنامه وضعیت بهداشتی استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیری و تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که تیپ شخصیتی (r=-0.52) D، خود- دلسوزی ( (r=0.22و حمایت اجتماعی ( (r=0.19با رفتارهای بهداشتی همبستگی معنی داری دارند (P<0.05). (نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که 30 درصد از واریانس رفتارهای بهداشتی این بیماران توسط متغیرهای تیپ شخصیتی D، حمایت اجتماعی و خود دلسوزی تبیین می شود.نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهند که تیپ شخصیتی D، خود- دلسوزی و حمایت اجتماعی از متغیرهای تقریبا تأثیرگذار بر رفتارهای بهداشتی بیماران کرونر قلبی هستند. این نتایج، تلویحات مهمی در زمینه آموزش خود- دلسوزی و مداخلات درمانی برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران کرونر قلبی دارد که در مقاله مورد توجه قرار گرفته اند.
كلید واژه: تیپ شخصیتی، خود-دلسوزی، حمایت اجتماعی، رفتار بهداشتی

توضیحات بیشتر