دانلود word تحليل عاملي موانع استفاده مطلوب دانشجويان از خدمات کتابخانه در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

لینک دانلود

دانلود word تحليل عاملي موانع استفاده مطلوب دانشجويان از خدمات کتابخانه در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تحليل عاملي موانع استفاده مطلوب دانشجويان از خدمات کتابخانه در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تحليل عاملي موانع استفاده مطلوب دانشجويان از خدمات کتابخانه در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تحليل عاملي موانع استفاده مطلوب دانشجويان از خدمات کتابخانه در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كتابداري و اطلاع رساني

تعداد صفحات :26

این پژوهش با هدف بررسی محدودیتها و موانع فراروی استفاده مطلوب دانشجویان از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، انجام گرفته است. به لحاظ روش شناسی، این تحقیق بر مبنای راهبرد پیمایش استوار است. جامعه آماری تحقیق، تمامی دانشجویان عضو کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را شامل می شود (N=3400). حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه (n=310) و از تکنیک نمونه گیری منطبق با انتساب متناسب برای گزینش تصادفی نمونه ها، بهره گرفته شده است. ابزار این تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخته بوده که برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، مورد استفاده قرار گرفته است. روایی پرسشنامه بر پایه نظرهای گروهی از صاحب نظران کتابداری و اطلاع رسانی کشور تامین شده و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0.76) برای 30 پرسشنامه تکمیل شده در طی مطالعه راهنما، محرز شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، از نرم افزارهای SPSS و EXCEL بهره گرفته شده است. بر حسب ضریب تغییرات، به اولویت بندی موانع و محدودیتها پرداخته شده است. یافته ها حاکی از آن است که سطح رضایت بیشتر پاسخگویان (75%) از خدمات کتابخانه مرکزی، در حد متوسط است. تحلیل عاملی موارد محدودیت دانشجویان در استفاده از کتابخانه مرکزی با رویکرد پالایش داده ها، به استخراج هفت عامل به نامهای 1) منابع موجود در کتابخانه 2) شرایط بهره گیری از خدمات کتابخانه مرکزی 3) کیفیت خدمات ارائه شده 4) تسهیلات و فضای کتابخانه 5) برنامه زمانی کار کتابخانه 6) آموزشی و 7) دانشجویی منجر شده است که روی هم رفته توانسته اند 77.21% واریانس کل را تبیین نمایند.
كلید واژه: کتابخانه دانشگاهی، خدمات کتابخانه ای، نقطه نظرهای دانشجویان، تحلیل عاملی

توضیحات بیشتر