دانلود word برازش توابع توزيع احتمال براي مدلسازي توزيع قطري گونه هاي بلوط در جنگل هاي گلازني شده زاگرس شمالي (مطالعه موردي: آرمرده-بانه)

لینک دانلود

 دانلود word برازش توابع توزيع احتمال براي مدلسازي توزيع قطري گونه هاي بلوط در جنگل هاي گلازني شده زاگرس شمالي (مطالعه موردي: آرمرده-بانه) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word برازش توابع توزيع احتمال براي مدلسازي توزيع قطري گونه هاي بلوط در جنگل هاي گلازني شده زاگرس شمالي (مطالعه موردي: آرمرده-بانه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word برازش توابع توزيع احتمال براي مدلسازي توزيع قطري گونه هاي بلوط در جنگل هاي گلازني شده زاگرس شمالي (مطالعه موردي: آرمرده-بانه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word برازش توابع توزيع احتمال براي مدلسازي توزيع قطري گونه هاي بلوط در جنگل هاي گلازني شده زاگرس شمالي (مطالعه موردي: آرمرده-بانه) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله جنگل ايران

تعداد صفحات :14

در جنگل های زاگرس شمالی، گلازنی یکی از مهم ترین استفاده های سنتی از جنگل است. این نوع دخالت سبب ایجاد تغییرات مهمی در ساختار این جنگل ها شده است. یکی از مهم ترین ویژگی های ساختاری توده های جنگلی، پراكنش درختان در طبقات قطری است. بنابراین در تحقیق حاضر، توزیع احتمال قطر برابر سینه گونه های بلوط شامل برودار (Quercus brantii)، مازودار (Q. infectoria) و ویول (Q. libani) در جنگل های آرمرده واقع در زاگرس شمالی برای شناخت نقش گلازنی بدون نظارت بررسی شد. توزیع درختان در طبقات قطری برای 1021 پایه برودار، 854 پایه مازودار و 1963 پایه ویول برازش یافت. توابع توزیع احتمال مورد بررسی بتا، گاما، نرمال، لگ-نرمال و وایبل بود. مشخصه های هر یك از توابع با روش بیشینه درستنمایی برآورد شد. مقایسه توزیع احتمال واقعی و توزیع احتمال به دست آمده از توابع، به وسیله آزمون های كولموگروف اسمیرنوف و كای دو انجام گرفت. نتیجه برازش توابع بررسی شده برای گونه های مختلف، متفاوت بود، اما در مجموع توزیع بتا با توجه به اینكه برای هر سه گونه بر اساس هر دو آزمون برازش یافت، به عنوان بهترین تابع توزیع احتمال برای مدلسازی توزیع در طبقات قطری گونه های بلوط در زاگرس شمالی انتخاب شد. بر اساس نتایج این تحقیق می توان در مطالعاتی كه هدف آنها شبیه سازی روند تغییرات جنگل های تحت گلازنی سنتی است، از توزیع بتا استفاد كرد. همچنین، وضعیت پراکنش قطری گونه های مورد بررسی، نشان دهنده شرایط بحرانی تجدید حیات این جنگل هاست.
كلید واژه: توابع توزیع احتمال، پراکنش قطری، گلازنی، زاگرس شمالی

توضیحات بیشتر