دانلود word بررسي رابطه بين قطر برابر سينه و قابليت جست دهي گونه انجيلي (.Parrotia persica C.A.M) (مطالعه موردي: جنگل خيرود)

لینک دانلود

 دانلود word بررسي رابطه بين قطر برابر سينه و قابليت جست دهي گونه انجيلي (.Parrotia persica C.A.M) (مطالعه موردي: جنگل خيرود) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رابطه بين قطر برابر سينه و قابليت جست دهي گونه انجيلي (.Parrotia persica C.A.M) (مطالعه موردي: جنگل خيرود)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رابطه بين قطر برابر سينه و قابليت جست دهي گونه انجيلي (.Parrotia persica C.A.M) (مطالعه موردي: جنگل خيرود)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رابطه بين قطر برابر سينه و قابليت جست دهي گونه انجيلي (.Parrotia persica C.A.M) (مطالعه موردي: جنگل خيرود) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله جنگل ايران

تعداد صفحات :13

گونه انجیلی، یکی از گونه های اندمیک ناحیه هیرکانی در شمال ایران است که به همراه گونه های ممرز و شمشاد، جوامع مختلفی را تشکیل می دهند. زادآوری این گونه به روش جنسی در سطح جنگل کمتر وجود دارد و بیشتر به صورت غیرجنسی و به كمك پاجوش و ریشه جوش صورت می گیرد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر قطر برابر سینه بر قابلیت جست دهی انجیلی و تعیین بهترین كلاسه قطری از لحاظ زادآوری غیرجنسی در جنگل آموزشی-پژوهشی خیرود، انجام گرفت. آماربرداری به روش تصادفی در مناطق پراکنش این گونه با قطعات نمونه دایره ای با مساحت 10 آر صورت گرفت و در کل 90 قطعه نمونه برداشت شد. درختان در سه طبقه قطری 30-10 (کلاسه 1)، 60-30 (کلاسه 2) و بیشتر از 60 سانتی متر (کلاسه 3) دسته بندی شدند و زادآوری انجام گرفته به چهار طبقه با قطر 4-2، 6-4، 8-6 و 10-8 سانتی متر تفکیک شد. به منظور مقایسه میانگین تعداد پاجوش در طبقات قطری از آزمون تجزیه واریانس یك عامله و در صورت نیاز، آزمون دانكن، با سطح اطمینان 95 درصد استفاده شد. نتایج نشان داد كه متوسط تعداد پاجوش در کلاسه های قطری 1، 2 و 3، به ترتیب 6.6، 10.8 و 6.5 عدد به ازای هر پایه درخت مادری است. درختان با قطر بیشتر از 60 سانتی متر، بیشترین پاجوش با قطرهای 8-6 و 10-8 سانتی متر را ایجاد می کنند. سلامت پاجوش های قطورتر (8-6 و 10-8 سانتی متر) بیشتر است و این پاجوش ها در کل پایدارترند. در مجموع تعداد پاجوش های با قطر 4-2 سانتی متر بیشتر از پاجوش های قطورتر بوده و طبقه قطری 60-30 سانتی متر (کلاسه 2) دارای بیشترین تعداد پاجوش است. نتایج تجزیه واریانس، نشان دهنده معنی دار بودن اختلاف متوسط تعداد پاجوش ها با قطر 4-2، 6-4، 8-6 و 10-8 سانتی متر و کل پاجوش ها در كلاسه های قطری گونه انجیلی است. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد كه قطر برابر سینه را می توان یکی از عوامل موثر بر زادآوری غیرجنسی گونه انجیلی به حساب آورد. برای استقرار زادآوری غیر جنسی این گونه، طبقه قطری 60-30 سانتی متر اهمیت بیشتری دارد و باید عملیات پرورشی و بهره برداری در این طبقه قطری، اصولی تر و با دقت بیشتری صورت گیرد.
كلید واژه: انجیلی، جنگل خیرود، پاجوش، طبقات قطری، زادآوری غیرجنسی

توضیحات بیشتر