دانلود word معرفي گروه گونه هاي بوم شناختي گياهي ذخيره گاه شمشاد پارک جنگلي سي سنگان و بررسي ارتباط آن ها با ويژگي هاي خاک

لینک دانلود

دانلود word معرفي گروه گونه هاي بوم شناختي گياهي ذخيره گاه شمشاد پارک جنگلي سي سنگان و بررسي ارتباط آن ها با ويژگي هاي خاک دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word معرفي گروه گونه هاي بوم شناختي گياهي ذخيره گاه شمشاد پارک جنگلي سي سنگان و بررسي ارتباط آن ها با ويژگي هاي خاک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word معرفي گروه گونه هاي بوم شناختي گياهي ذخيره گاه شمشاد پارک جنگلي سي سنگان و بررسي ارتباط آن ها با ويژگي هاي خاک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word معرفي گروه گونه هاي بوم شناختي گياهي ذخيره گاه شمشاد پارک جنگلي سي سنگان و بررسي ارتباط آن ها با ويژگي هاي خاک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :24

برای تعیین گروه های بوم شناختی در پارک جنگلی سی سنگان و بررسی ارتباط آن ها با متغیرهای خاک، بخش ذخیره گاه پارک به مساحت 543.5 هکتار مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 46 قطعه نمونه به روش سیستماتیک-انتخابی با سطح 400 مترمربع (20×20 متر) برای برآورد پوشش گیاهی درختی، درختچه ای و علفی به نحوی در سطح عرصه پیاده شدند که در توده های شمشادی آمیخته، خالص و غیرشمشادی تقریبا به تعداد مساوی قرار گرفتند همچنین ویژگی های خاک شامل اسیدیته، رطوبت، هدایت الکتریکی، آهک، کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم قابل جذب، اجزای بافت خاک (رس، سیلت و شن) و C/N در هر قطعه نمونه در دو عمق 15-0 و 30-15 سانتی متر مورد اندازه گیری قرار گرفتند. پوشش گیاهی به روش TWINSPAN طبقه بندی و سپس گروه های بوم شناختی منطقه مشخص شد که نتیجه آن شکل گیری سه گروه مورد اشاره در بالا بوده است. پس از طبقه بندی رویشگاه محاسبه ارزش شاخص گونه ها برای معرفی گونه های شاخص هر اجتماع گیاهی با استفاده از روش IV انجام پذیرفت. بررسی معنی داری متغیرهای خاک در داخل گروه ها با روش تجزیه واریانس و مقایسه میانگین دانکن انجام پذیرفت و برای تحلیل گرادیان فاکتورهای خاک از روش PCA استفاده شد. نمایش قطعات نمونه در تحلیل DCA و PCA نشان داد که قطعات نمونه هر گروه گیاهی در کنار یکدیگر قرار گرفته و تشکیل گروه های متمایزی را می دهند. مجموع تجزیه و تحلیل های آماری صورت گرفته در ارتباط با ویژگی های خاک و گروه های بوم شناختی نشان داد که اسیدیته، پتاسیم قابل جذب، هدایت الکتریکی، درصد کربن آلی، نسبت کربن آلی به نیتروژن کل، رطوبت و بافت خاک از ویژگی های اصلی تغییرپذیری در گروه های بوم شناختی منطقه می باشند.
كلید واژه: گروه گونه های بوم شناختی، TWINSPAN ،DCA ،PCA، شمشاد

توضیحات بیشتر