دانلود word واکاوي مشکلات تشکل هاي آببران در فرآيند انتقال مديريت آبياري مطالعه شبکه هاي تجن، مغان و ورامين

لینک دانلود

دانلود word واکاوي مشکلات تشکل هاي آببران در فرآيند انتقال مديريت آبياري مطالعه شبکه هاي تجن، مغان و ورامين دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word واکاوي مشکلات تشکل هاي آببران در فرآيند انتقال مديريت آبياري مطالعه شبکه هاي تجن، مغان و ورامين کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word واکاوي مشکلات تشکل هاي آببران در فرآيند انتقال مديريت آبياري مطالعه شبکه هاي تجن، مغان و ورامين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word واکاوي مشکلات تشکل هاي آببران در فرآيند انتقال مديريت آبياري مطالعه شبکه هاي تجن، مغان و ورامين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات آب و خاك ايران (علوم كشاورزي ايران)

تعداد صفحات :12

در این تحقیق مشکلات تشکلهای آببران در فرآیند انتقال مدیریت آبیاری بررسی شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن 2500 نفر از کشاورزان عضو تشکل های آببران شبکه های ورامین، تجن و مغان بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 192 نفر تعیین گردید اما برای کاهش خطای تحقیق، این میزان به 262 نفر افزایش یافت. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که اعتبار آن با استفاده از کرونباخ- آلفا (0.721) محاسبه شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSSwin11.5 تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد بین متغیرهای مساحت زمین زراعی، تعداد قطعات مزرعه، مساحت زمین های کشت نشده، تعداد افراد هم گروه، ادراک پاسخگویان نسبت به موفقیت تشکل آب بران، میزان مشارکت در فعالیت های شبکه، مشکلات مدیریتی شبکه، تاثیر شبکه بر بهبود مدیریت آبیاری و اقتصاد خانوار با متغیر ادراک پاسخگویان نسبت به مشکلات آب بران در فرآیند انتقال مدیریت رابطه مثبت و معنی دار و بین متغیر مدت عضویت در تشکل آب بران با متغیر ادراک پاسخگویان نسبت به مشکلات تشکل آب بران در فرآیند انتقال مدیریت رابطه منفی و معنی دار در سطح 0.01 مشاهده شد. مشکلات با استفاده از تحلیل عاملی دسته بندی شدهاند که عبارتند از مشکلات مربوط به عدم حمایت دولت از طرح، رضایت بخش نبودن نتایج طرح تاکنون، نفوذ گروه های پرقدرت، عدم تناسب طرح با منطقه و بی اعتمادی به وعده های دولتی بودند.
كلید واژه: تشکل های آب بران، مشارکت کشاورزان، مشکلات تشکل ها، انتقال مدیریت آبیاری

توضیحات بیشتر