دانلود word مقايسه تاثير پروپوفول و تيوپنتال بر تغييرات هموديناميک و طول مدت توقف تنفسي به دنبال قرار دادن لوله تراشه در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه

لینک دانلود

دانلود word مقايسه تاثير پروپوفول و تيوپنتال بر تغييرات هموديناميک و طول مدت توقف تنفسي به دنبال قرار دادن لوله تراشه در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه تاثير پروپوفول و تيوپنتال بر تغييرات هموديناميک و طول مدت توقف تنفسي به دنبال قرار دادن لوله تراشه در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه تاثير پروپوفول و تيوپنتال بر تغييرات هموديناميک و طول مدت توقف تنفسي به دنبال قرار دادن لوله تراشه در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه تاثير پروپوفول و تيوپنتال بر تغييرات هموديناميک و طول مدت توقف تنفسي به دنبال قرار دادن لوله تراشه در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيهوشي و درد

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: یکی از داروهای مورد استفاده در بخش مراقبت های ویژه جهت قرار دادن لوله تراشه، تیوپنتال سدیم است. با توجه به مدت آپنه طولانی تر و احتمال تغییرات همودینامیک وسیع تر در بیماران دارای ذخیره قلبی عروقی کم، استفاده از داروهایی که با طول مدت آپنه کوتاه و تغییرات همودینامیک کمتر ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر پروپوفول و تیوپنتال سدیم بر تغیرات همودینامیک و طول مدت آپنه به دنبال قرار دادن لوله تراشه در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه طراحی و اجرا گردید.مواد و روش ها: در این کارازمایی بالینی دو سوکور 25 بیمار که دارای ضوابط ورود به مطالعه بودند انتخاب شده و به فاصله 72 ساعت، و بصورت تصادفی یکبار لوله گذاری با داروی تیوپنتال سدیم به میزان 1.5 میلی گرم بر کیلوگرم و یکبار با داروی پروپوفول به میزان 0.75 میلی گرم بر کیلوگرم انجام گردید. شاخص های همودینامیک شامل فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، ضربان قلب و ECG و طول مدت آپنه، در زمان های قبل، حین، و بعد از قرار دادن لوله تراشه در هر گروه اندازه گیری و ثبت گردید.یافته ها: شاخص های همودینامیک شامل فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، فشار متوسط شریانی و حاصل تقسیم فشار متوسط شریانی بر ضربان قلب (MAP/HR) در حین قرار دادن لوله تراشه نسبت به قبل از آن در هر دو گروه پروپوفول و تیوپنتال کاهش داشته اما در مقایسه بین دو گروه شاخص های فوق در گروه پروپوفول تغییرات کمتری داشته است و این تفاوت از نظر آماری کاملا معنی دار است (P<0.0001).نتیجه گیری: در بیماران نیازمند لوله گذاری داخل تراشه، تجویز داروی پروپوفول تغییرات کمتری در شاخص های همودینامیک و طول مدت آپنه کوتاه تری به دنبال دارد. بنابرین استفاده از آن به منظور قرار دادن لوله تراشه در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: پروپوفول، تیوپنتال سدیم، تغییرات همودینامیک، لوله گذاری داخل تراشه

توضیحات بیشتر