دانلود word نقش تعاوني هاي توليد روستايي در ارتقاي توانمندي هاي فني و اقتصادي کشاورزان گندم کار: مطالعه موردي گندم کاران شهرستان مشگين شهر

لینک دانلود

دانلود word نقش تعاوني هاي توليد روستايي در ارتقاي توانمندي هاي فني و اقتصادي کشاورزان گندم کار: مطالعه موردي گندم کاران شهرستان مشگين شهر دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word نقش تعاوني هاي توليد روستايي در ارتقاي توانمندي هاي فني و اقتصادي کشاورزان گندم کار: مطالعه موردي گندم کاران شهرستان مشگين شهر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word نقش تعاوني هاي توليد روستايي در ارتقاي توانمندي هاي فني و اقتصادي کشاورزان گندم کار: مطالعه موردي گندم کاران شهرستان مشگين شهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word نقش تعاوني هاي توليد روستايي در ارتقاي توانمندي هاي فني و اقتصادي کشاورزان گندم کار: مطالعه موردي گندم کاران شهرستان مشگين شهر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :29

پژوهش حاضر، در 1390 به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی ها تشکیل می دهند.حجم نمونه دربرگیرنده صد نفر از کشاورزان عضو و غیرعضو ساکن در روستاهای زیر پوشش شرکت های تعاونی تولید روستایی است. گردآوری داده ها به روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه انجام می شود. نتایج آزمون t در ارتباط با ویژگی های فردی و فنی دو گروه نشان می دهد که بین متغیرهای سن و سابقه فعالیت کشاورزی و متغیر عضویت رابطه معنی دار وجود ندارد، اما بین متغیر عضویت و متغیرهای سواد، سطح دانش فنی، عملکرد، مکانیزاسیون، استفاده بهینه از بذر، استفاده بهینه از کود، استفاده بهینه از سم، روش آبیاری مناسب، و دفعات آبیاری مناسب رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین، بر اساس نتایج آزمون t در مورد ویژگی های اقتصادی دو گروه، بین متغیرهای هزینه کاشت و هزینه برداشت و عضویت رابطه معنی دار وجود ندارد، اما بین متغیر عضویت و متغیرهای هزینه آماده سازی زمین، هزینه داشت، هزینه کل، عملکرد، و درآمد رابطه معنی دار وجود دارد.
كلید واژه: تعاونی های تولید روستایی، توسعه روستایی، توسعه کشاورزی، کشاورزان گندم کار، مشگین شهر (شهرستان)

توضیحات بیشتر