دانلود word رابطه بين ويژگي هاي پنج عاملي شخصيتي و هوش هيجاني در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي ميانه

لینک دانلود

 دانلود word رابطه بين ويژگي هاي پنج عاملي شخصيتي و هوش هيجاني در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي ميانه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word رابطه بين ويژگي هاي پنج عاملي شخصيتي و هوش هيجاني در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي ميانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word رابطه بين ويژگي هاي پنج عاملي شخصيتي و هوش هيجاني در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي ميانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word رابطه بين ويژگي هاي پنج عاملي شخصيتي و هوش هيجاني در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي ميانه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي

تعداد صفحات :14

این پژوهش با هدف تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی در دانشجویان اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در سال تحصیلی 90-1389 بودند که از میان آنها 380 نفر از رشته های مختلف (226 دختر و 154 پسر) به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل فرم کوتاه 60 سوالی مقیاس ویژگی های شخصیتی نئو (NEO PI-R, 1992) و آزمون 90 سوالی هوش هیجانی بار آن (1997) بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (شیوه گام به گام) تحلیل شد. یافته ها نشان داد بین برونگرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری و با وجدان بودن با هوش هیجانی رابطه مثبت معنادار (P<0.01) و بین هوش هیجانی و روان رنجوری رابطه منفی معناداری وجود دارد (P<0.01). همچنین بین هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد.(P>0.05) تحلیل رگرسیون نشان داد که ویژگی های شخصیتی به طور معناداری می توانند هوش هیجانی را پیش بینی کنند .(P<0.01)
كلید واژه: هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی، روان رنجوری، برونگرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری، باوجدان بودن، دانشجویان

توضیحات بیشتر